Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vem ska underteckna myndigheters gemensamma upphandlingsavtal?

Flera upphandlande myndigheter gör en gemensam upphandling, eller en förnyad konkurrensutsättning och anger i förfrågan vilka som deltar. När avtalet tecknas anges alla myndigheter som deltar men endast en myndighet undertecknar avtalet.
Gäller avtalet då för övriga myndigheter?
Måste inte varje myndighet teckna eget avtal för att avtalet ska gälla för respektive myndighet?

Kommentarer

 • Hej Tommy!

  Tack för din fråga. Jag är inte helt säker på vad din fråga avser men jag kan ge viss vägledning om upphandlingslagstiftningen. Jag kan dock inte göra en bedömning av hur upphandlingen har genomförts i det aktuella fallet och kommentera huruvida ett visst tillvägagångssätt varit tillåtet eller vem som är bunden av avtalet.

  Vid samordnande av upphandlingar kan upphandlande myndigheter anlita en inköpscentral, med vilket avses en upphandlande myndighet som

  1. ingår ramavtal om byggentreprenader, varor eller tjänster som är avsedda för andra upphandlande myndigheter, eller
  2. medverkar vid en offentlig upphandling i egenskap av ombud åt flera upphandlande myndigheter (2 kap. 9 a § LOU och 4 kap. 22 § [2007:1091]; se även bland annat prop. 2009/10:180 258-267)

  I det första så kallade ramavtalsfallet är det inköpscentralen som själv ingår ramavtal om byggentreprenader, varor eller tjänster men där dessa är avsedda för andra upphandlande myndigheter. Det är således frågan om en upphandlande myndighet som ingår ramavtalet och ansvarar för upphandlingen. De upphandlande myndighet som avropar på ramavtalet – till exempel genom en förnyad konkurrensutsättning – ansvarar för sina egna avropsförfarande. Angående vem som är avropsberättigad på ramavtal, se bland annat Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 6450-15.

  Det andra så kallade ombudsfallet medverkar inköpscentralen i en upphandling som ombud åt flera andra upphandlande myndigheter. I dessa fall resulterar upphandlingen i att kontrakt tilldelas eller ramavtal ingås av de upphandlande myndigheter är huvudmän för inköpscentralen.

  Vem som kan skriva under avtal eller kan fatta beslut för en upphandlande myndighet är inte en fråga som regleras i LOU och måste bedömas utifrån tillämpliga regler för de upphandlande myndigheterna. Regler för vilka som kan fatta beslut för kommunala organ återfinns bland annat i kommunallagen (2017:725) och lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. I sammanhanget kan det noteras att en nämnd i en kommun, i ett landsting eller i ett kommunalförbund får efter överenskommelse med en inköpscentral uppdra åt anställda i inköpscentralen att i en upphandling besluta på nämndens vägnar. Detta gäller under förutsättning att inköpscentralen har anlitats av nämnden för att medverka vid upphandlingen i egenskap av ombud enligt 4 kap. 22 § LOU (6 kap. 4 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter). En motsvarande möjlighet till delegation finns dock inte när andra än en inköpscentral agerande ombud. Angående samordnade upphandlingar på kommunal- och landstingsnivå, se bland annat prop. 2011/12:106, s. 95–115 och den bakomliggande OFUKI-utredningen som låg till grund för propositionen (SOU 2011:43).

  För frågor om hur beslutanderätt kan delegeras och avtal tecknas på kommunal nivå föreslår jag att du riktar dig till Sveriges kommuner och landsting (SKL).

  Uppdaterad: den 2 juli 2018

  Med vänliga hälsningar

  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.