Till senaste kommentaren

Tidpunkt för beräkning av upphandlingar av samma slag vid upphandling över årsskiftet

Den upphandlande myndigheten ska beakta andra upphandlingar av samma slag gjorda under räkenskapsåret vid bedömning om en direktupphandling kan göras lagenligt.

Om annonsering och tilldelningsbeslut i en upphandling sker på olika sidor om nyåret, till vilket räkenskapsår tillhör upphandlingen med sitt kontraktsvärde? Blir det en skillnad om annonsering och kontraktskrivning sker på olika sidor av nyåret?

Kommentarer

 • Hej Mia,

  Som du skriver ska den upphandlande myndigheten vid beräkningen beakta direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten under räkenskapsåret.

  Bestämmelserna om beräkning i 19 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU) har tagits fram mot bakgrund av bestämmelserna om beräkning av värdet av ett kontrakt som gäller för direktivstyrda upphandlingar.

  Hänvisningen till räkenskapsår förekommer i 5 kap. 11 § LOU för beräkning av tröskelvärdena. Enligt bestämmelsen ska värdet av ett varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer eller som ska förnyas inom viss tid ”beräknas med ledning av det verkliga totala värdet av en följd av liknande kontrakt som upphandlats under den föregående tolvmånadersperioden eller under det föregående räkenskapsåret, om möjligt justerat med hänsyn till förutsebara ändringar i kvantitet eller värde", eller enligt vissa andra regler. Den bakomliggande texten i LOU-direktivet är något tydligare och anger att uppskattningen ska grunda sig på liknande kontrakt som tilldelats under de aktuella perioderna.

  Av 5 kap. 5 § LOU framgår emellertid att uppskattningen av en upphandlings värde ska avse värdet vid den tidpunkt då anbudsinfordran skickas ut eller, om en sådan inte krävs, vid den tidpunkt då den upphandlande myndigheten påbörjar upphandlingsförfarandet. I artikel 5.4 i LOU-direktivet ges tidpunkten för då den upphandlande myndigheten kontaktar leverantörer i samband med upphandlingen som ett exempel på när upphandlingen anses påbörjad. Se även inlägget När anses en upphandling vara påbörjad?.

  Oss veterligen finns ingen närmare vägledning i frågan då den, såvitt vi känner till, inte prövats av domstol och inte heller förarbetena innehåller några utförliga beskrivningar av hur bedömningen ska göras. Ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv kan det argumenteras för att upphandlingen bör räknas till det räkenskapsår då den annonseras (alternativt när myndigheten tar kontakt med leverantören/leverantörerna vid direktupphandling), istället för när själva transaktionen sker, för att säkerställa att direktupphandlingsgränsen inte överskrids.

  Vad är ett räkenskapsår enligt LOU?
  Definitionen av räkenskapsår i LOU är densamma som gäller i exempelvis bokföringslagen. Vilket innebär att räkenskapsåret är den period som en organisations räkenskaper och därmed dess årsredovisning ska omfatta. I de flesta fall är räkenskapsåret 12 månader och motsvaras av kalenderåret, det vill säga från och med 1 januari till och med 31 december och det är därmed i de flesta fall under denna period som man ska räkna samman värdet av direktupphandlingar av samma slag.

  Källhänvisningar
  • 19 kap. lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bestämmelser om inte direktivstyrd upphandling
  • prop. 2009/10:180 s. 293 – bestämmelserna om beräkning i 19 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU) har tagits fram mot bakgrund av reglerna om beräkning av värdet av ett kontrakt som gäller för direktivstyrda upphandlingar
  • artikel 5.11 a LOU-direktivet – uppskattningen enligt 5 kap. 11 § LOU ska grunda sig på liknande kontrakt som tilldelats under de aktuella perioderna.
  Uppdaterad: den 19 december 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.