Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Dela upp kontrakt, motiveringsskyldigheten och hur ska skälen anges?

Räcker det med en intern anteckning/motivering som sparas i upphandlingsärendet om varför kontraktet inte delats eller behöver motiveringen finnas med i förfrågningsunderlaget?

 1. Motiveringsskyldighet (4 kap. 14 § LOU)

Skyldighet att motivera att ett kontrakt inte ska tilldelas i separata delar
14 § Om en upphandlande myndighet beslutar att inte tilldela ett kontrakt i separata delar, ska skälen för detta anges. Skälen ska lämnas i något av upphandlingsdokumenten eller i en sådan individuell rapport som avses i 12 kap. 15 §.

/Carina

Kommentarer

 • Hej Carina!

  Om en upphandlande myndighet beslutar att inte tilldela ett kontrakt i separata delar ska skälen lämnas i

  1. något av upphandlingsdokumenten, eller
  2. i en individuell rapport (se 4 kap. 14 § LOU).

  Skälen kan med andra ord lämnas i den individuella rapporten, men om så inte görs ska skälen framgå av något av upphandlingsdokumenten. För allmän information om motivationsskyldigheten, se bland annat prop. 2015/16:195 s. 449-450 och s. 981.

  Individuell rapport
  En upphandlande myndighet ska i regel upprätta en individuell rapport för varje kontrakt som tilldelas, ramavtal som ingås och dynamiskt inköpssystem som inrättas (se 12 kap. 15 § LOU). Det bör därmed i praktiken ofta vara enklast att ange skälen till att upphandling inte delats upp i rapporten.

  Det finns dock inte någon skyldighet att upprätta en individuell rapport för kontrakt som tilldelats på grundval av ett ramavtal enligt 7 kap. 4 och 6 §§ LOU, det vill säga vid tilldelning av kontrakt utan förnyad konkurrensutsättning (se 12 kap. 15 § andra stycket LOU).

  Regeringen har framfört att om skyldigheten att upprätta en individuell rapport inte gäller på grund av bestämmelserna i andra stycket, kan motiveringsskyldigheten inte heller fullgöras genom offentliggörande i en individuell rapport. I sådana situationer är myndigheten hänvisad till att fullgöra motiveringsskyldigheten genom offentliggörande i något av upphandlingsdokumenten (se prop. 2015/16:195 s. 981). Läs mer om motiveringsskyldigheten på Konkurrensverkets webbplats och rapporten Dela upp eller motivera i upphandlingen - Rapport om motiveringsskyldigheten i LOU

  Vad en individuell rapport ska innehålla framgår av 12 kap. 16 § LOU och 16 § upphandlingsförordningen. Du kan läsa mer om bestämmelserna om individuella rapporter i prop. 2015/16:195 s. 674 ff. och s. 1077 f.

  Upphandlingsdokumenten
  Med upphandlingsdokument avses varje dokument som en upphandlande myndighet använder för att beskriva eller fastställa innehållet i upphandlingen (se 1 kap. 23 § LOU). För innebörden i begreppet upphandlingsdokument och förhållandet till förfrågningsunderlag, se bland annat prop. 2015/16:195 s. 349 f.

  En intern anteckning i en separat handling bör i regel inte utgöra ett sådan dokument som används för att beskriva eller fastställa innehållet i en upphandling. En bedömning får i övrigt göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

  LOU-direktivet och LOU är måhända inte helt tydliga med var uppgifterna ska finnas med. I 4 kap. 14 § LOU anges att uppgifterna i vissa fall ska anges i "något av upphandlingsdokumenten" (jämför "i upphandlingsdokumenten" i artikel 46.1 i LOU-direktivet). I Bilaga V del C punkt 14 i LOU-direktivet om information som ska finnas med i meddelandet om upphandling (annonsen) framgår följande: "Om kontraktet inte ska delas upp i flera delar ska skälen till detta anges, om inte denna information ges i den individuella rapporten." Möjligen är det tillräckligt att informationen tillgängliggörs genom något att upphandlingsdokumenten som annonsen hänvisar till, men detta är en fråga för ett annat sammanhang.

  Upphandlingar under tröskelvärdena och upphandling av tjänster enligt bilaga 2
  Bestämmelserna om motivationsskyldighet gäller vid upphandlingar vid direktivstyrda upphandlingar och inte för upphandlingar under tröskelvärdena och upphandling av tjänster i bilaga 2 i LOU (sociala tjänster och andra särskilda tjänster).

  Bestämmelserna i 4 kap. 13–17 §§ LOU om tilldelning av kontrakt i separata delar omfattas inte av 19 kap. LOU, vilket innebär att det inte finns någon lagstadgad skyldighet att motivera ett val att inte dela upp en sådan upphandling, varken i en individuell rapport eller i upphandlingsdokumenten (se 19 kap. 2 § strecksats 4 LOU).

  I övrigt kan det nämnas att någon individuell rapport i regel inte behöver upprättas för sådana upphandlingar. En individuell rapport är dock nödvändig i vissa fall vid upphandlingar av tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 (se 19 kap. 3 § andra stycket LOU).

  Uppdaterad: den 29 november 2018

  Med vänliga hälsningar

  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.