Till senaste kommentaren

Hur beräknas värdet av en kompletterande beställning?

Hej!

Jag tolkar 17 Kap 11 § som att den kompletterande beställningen kan motsvara 50 procent av tidigare kontraktsvärde. Men när jag läser:
"Eventuella prisökningar får enligt 17 kap. 11 § LOU inte vara högre än 50 procent av värdet på det ursprungliga kontraktet. " uppfattar jag det som att den kompletterande beställningen maximalt får motsvara 150 procent av tidigare kontraktsvärde.

Stämmer detta?

Kommentarer

 • Hej Sara,

  Vi har brutit ut din följdfråga från det ursprungliga inlägget Annons vid ändring av avtal på grund av kompletterande beställningar?.

  Hur mycket får kontraktsvärdet öka vid en kompletterande beställning?
  Värdet av ändringen av en kompletterande beställning enligt bestämmelsen ska sättas i relation till värdet på det ursprungliga kontraktet. Den kompletterande beställningens värde får inte innebära att värdet på det ursprungliga kontraktet ökar med mer än 50 procent. Kontraktets värde efter ändringen får högst motsvara 150 procent av kontraktets ursprungliga värde.

  Om flera kompletterande beställningar görs efter varandra, ska begränsningen i fråga om ökningen av värdet tillämpas på varje enskild beställning. Jämförelsen ska utgå ifrån det uppdaterade kontraktsvärdet med beaktande av eventuella tidigare kontraktsändringar och prisanpassningar. En upphandlande organisation kan alltså inte alltid förlita sig på den beräkning av värdet som gjordes i samband med annonseringen av upphandlingen utan måste inför varje ändring göra en översyn av kontraktet och ta hänsyn till eventuella förändringar av kontraktsvärdet.

  Förutsatt att alla kraven i 17 kap. 11 § lagen om offentlig upphandling (LOU) är uppfyllda kan en upphandlande organisation alltså genomföra flera kompletterande beställningar efter varandra där varje enskild beställning ökar kontraktsvärdet med upp till 50 procent. Möjligheten att göra flera kompletterande beställningar efter varandra får dock inte utnyttjas i syfte att kringgå upphandlingslagarna.

  Är det någon skillnad på prisökning och värdeökning?
  För den teoretiskt intresserade kan följande noteras. I upphandlingsdirektivens artiklar om ändringar av avtal används begreppen värde och pris missvisande. I exempelvis bestämmelsen om ändringar genom kompletterande beställningar i LOU-direktivet, artikel 72.1 b, anges att eventuella prisökningar inte får vara högre än 50 procent av värdet på det ursprungliga kontraktet. Av artikelns motsvarighet i LUK-direktivet, artikel 43.1 b, framgår att värdeökningen inte får överstiga 50 procent av koncessionens ursprungliga värde. Vad dessa skillnader innebär vid ändringar av avtal enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) får avgöras av rättstillämpningen.

  Läs mer
  Läs gärna mer i vår uppdragsrapport Ändringar av kontrakt och ramavtal – möjligheterna i den nya upphandlingslagstiftningen, se särskilt s. 17–20 och s. 27–31.

  Källhänvisningar
  prop. 2015/16:195 s. 847 - jämförelsen ska avse det uppdaterade totala kontraktsvärdet före en ändring med beaktande av eventuella tidigare kontraktsändringar och prisanpassningar .

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist
 • Kan man åberopa 17 kap 11 § för att göra ett kompletteringsköp från ett avropsavtal? Eller vilka typer av kontrakt omfattas av bestämmelsen?
  Monica
 • Hej Monica,

  Inledningsvis kan nämnas att det i upphandlingslagstiftningen förekommer två olika typer av avtal: kontrakt och ramavtal. Någon definition av ”avropsavtal” finns inte i någon av upphandlingslagarna. Vi har tidigare beskrivit detta i inlägget Vad är avropsavtal och leveransavtal för typ av avtal? i vår Frågeportal.

  Ändringar genom kompletterande beställningar enligt 17 kap. 11 § kan göras av kontrakt. Med kontrakt avses antingen självständiga kontrakt som ingås mellan en eller flera upphandlande organisationer och leverantörer efter en offentlig upphandling eller kontrakt som grundar sig på ramavtal.

  17 kap. 11 § LOU om kompletterande beställningar kan alltså inte användas för att ändra omfattningen av ett ramavtal.

  Läs mer
  Läs mer om skillnaden mellan kontrakt och ramavtal i inläggen Vad är ett ramavtal? och Vad är skillnaden mellan ett ramavtal och ett kontrakt? i vår Frågeportal.

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.