Till senaste kommentaren

Intern upphandling - Vilken omsättning ska tas med vid beräkningen av verksamhetskriteriet?

Om t.ex. ett kommunägt energibolag där kontrollkriteriet är uppfyllt, säljer 40% till kommunen, 50 % till privatkunder inom kommunen och 10 % utanför kommunen. Anses då verksamhetskriteriet vara uppfyllt?

Hur ska man tolka definitionen av att bedriva huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den kontrollerande myndigheten för att undantaget ska kunna tillämpas?

Kommentarer

 • Hej!

  Även intäkter som kommer från någon annan än den kontrollerande parten (kommunen i ditt fall) kan i vissa fall betraktas som intern omsättning vid beräkningen av verksamhetskriteriet.

  Enligt EU-domstolens praxis kan all den omsättning som härrör från den verksamhet som den kontrollerade parten (det kommunala energibolaget i ditt fall) bedrivit inom ramen för ett tänkt ”tilldelningsbeslut” från den kontrollerande parten anses vara intern. Med ett tänkt ”tilldelningsbeslut” menas här de uppgifter som den kontrollerande parten (genom till exempel en bolagsordning) gett den kontrollerade parten i uppdrag att utföra.

  Detta innebär att även intäkter som härrör från verksamhet som bedrivs mot slutanvändare (privatkunder inom kommunen i ditt fall) kan tas med vid beräkningen av omsättningen så länge som en sådan verksamhet anses falla inom det tänkta ”tilldelningsbeslutet”.

  Se vidare Konkurrensverkets beslut Alvesta kommun – köp från eget bolag, dnr 322/2015. Se även punkterna 65-67 i EU-domstolens dom C-340/04 Carbotermo.
  Robin Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.