Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur konkurrensutsätter man unika föreläsare?

Hej, vi saknar avtal med talarforum som förmedlar föreläsare.

Hur ska man kunna konkurrensutsätta en föreläsare som föreläser/talar om en unik upplevelse eller erfarenhet?

Kommentarer

 • Hej Susanna,

  Användning av mellanhänder i offentlig upphandling
  Vi förstår din fråga som att ni avser teckna avtal med en aktör som förmedlar föreläsare och talare. Det innebär att ni kommer använda en så kallad mellanhand.

  Vad som är viktigt att tänka på vid användningen av olika mellanhandslösningar är att den upphandlande myndigheten inte ges utrymme att godtyckligt välja föreläsare eller talare. Det innebär att valet måste ske utifrån på förhand bestämda kriterier för respektive behov som den upphandlande myndigheten har så att det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet tilldelas kontraktet. Hur dessa kriterier ska vara utformade bestäms lämpligast utifrån den upphandlande myndighetens behov samt i dialog med marknaden, eftersom exempelvis olika aktörers affärsmodeller kan påverka utfallet av vissa utvärderingsmodeller.

  I rapporten Mellanhänder i offentlig upphandling beskriver vi tillsammans med Konkurrensverket förutsättningarna för olika former av mellanhandsupphandlingar.

  Vilken tjänst är den upphandlande myndigheten i behov av?
  Beroende på den upphandlande myndighetens behov av att höra om en viss typ av upplevelse eller erfarenhet kan myndigheten behöva specificera detta i kravställningen. Den upphandlande myndigheten är relativt fri att bestämma vilka kriterier som ska avgöra vilket anbud som anses vara det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten, så länge kriterierna syftar till att tillgodose verksamhetens behov. Vid upphandling av intellektuella tjänster finns exempelvis en möjlighet att i vissa fall utvärdera leverantörens kompetens och erfarenhet i form av referenser, läs gärna mer i inlägget Går det att använda kompetens och erfarenhet som tilldelningskriterium vid upphandling? i vår Frågeportal.

  Vi har dock svårt att föreställa oss att en upphandlande myndighet skulle kunna iaktta den grundläggande upphandlingsprincipen om proportionalitet och samtidigt kunna avgränsa en kravställning så pass mycket att enbart en enda leverantör skulle kunna delta i en upphandling av denna typ av tjänster, av den enkla anledningen att det finns många föreläsare som berättar om, för dem unika, upplevelser. Med principen om proportionalitet menas att kraven, kriterierna och villkoren i upphandlingen ska vara rimliga i förhållande till det som upphandlas. Kraven ska vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet med upphandlingen. Om det finns flera alternativ bör den upphandlande myndigheten eller enheten välja det alternativ som är minst belastande för leverantörerna. Det betyder att de krav som den upphandlande myndigheten ställer måste utgå ifrån den upphandlande myndighetens faktiska behov och inte gå utöver vad som är nödvändigt för att upphandlingen ska tillgodose det aktuella behovet.

  Hur ska ett köp av förmedlingstjänster av föreläsare konkurrensutsättas?
  Det flera olika sätt att konkurrensutsätta köp av förmedlingstjänster av föreläsning eller tal om en unik upplevelse eller erfarenhet. Vilka möjligheter som finns beror på upphandlingens värde och den upphandlande myndighetens ambitioner samt resurser. Beroende på vilket upphandlingsförfarande den upphandlande myndigheten använder behöver myndigheten ta hänsyn till olika bestämmelser.

  Exempelvis kan en upphandlande myndighet genomföra en direktupphandling under vissa förutsättningar. En sådan förutsättning där direktupphandling får genomföras är om upphandlingens värde är under direktupphandlingsgränsen. I en beräkning av värdet av en direktupphandling ska den upphandlande myndigheten inte enbart räkna med det aktuella köpet, utan även andra köp av samma slag som genomförts under räkenskapsåret. En direktupphandling är ett upphandlingsförfarande utan särskilda formkrav eller krav på annonsering. En direktupphandling i sin enklaste form kan vara att upphandlande myndighet tar kontakt med en leverantör och kommer överens med denne om uppdraget.

  Ett annat exempel på upphandlingsförfarande är öppet förfarande. Det är ett annonserat förfarande som alltid kan väljas där alla leverantörer har möjlighet att lämna anbud. Av den anledningen är det särskilt nödvändigt för den upphandlande myndigheten att tydligt redogöra för vad den efterfrågar och vilka tilldelningskriterier den kommer att tillmäta betydelse för att identifiera det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten. Tilldelningskriterierna får inte ge den upphandlande myndigheten en obegränsad valfrihet. De ska presenteras så att det utifrån leverantörens uppgifter går att kontrollera hur väl ett anbud uppfyller kriterierna.

  Läs mer
  Läs mer om när direktupphandling kan användas och olika upphandlingsförfaranden på vår webbplats.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.