Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur långt får avtalets löptid vara för kontrakt respektive ramavtal?

.
Upphandlingsmyndigheten Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Uppdaterad: den 11 mars 2019

  Tillåten löptid för ramavtal
  Ett ramavtal som upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) får som utgångspunkt löpa i maximalt fyra år, inklusive options- och förlängningsklausuler. Ett ramavtal får löpa under längre tid än fyra år endast om det finns särskilda skäl.

  Tillåten löptid för andra typer av avtal än ramavtal 
  För andra typer av avtal än ramavtal, det vill säga kontrakt, finns det ingen längsta tillåtna avtalstid reglerad i lagstiftningen.

  EU-domstolen har i en dom dock uttalat att det är främmande för regelverket att offentliga kontrakt ingås för obestämd tid i offentlig upphandlingI en senare dom har EU-domstolen uppgett att starka skäl, däribland upprätthållandet av konkurrensen, talar för att tilldelning av koncessioner (som i detta fall var aktuellt) för att en obegränsad tid inte är förenligt med EU:s rättsordning.

  I förarbetena till LOU anges även att ett kontrakt innebär en marknadsintervention och att vad som är en acceptabel löptid för ett visst kontrakt därför ytterst får avgöras vid en proportionalitetsbedömning i förhållande till vad det är som anskaffas.

  En annan aspekt av avtal som löper under mycket lång tid är att villkoren i sådana avtal i många fall löper en större risk att förändras på ett sådant sätt att avtalet blir att betrakta som ett nytt avtal som måste bli föremål för en annonserad konkurrensutsättning enligt reglerna i upphandlingslagstiftningen.

  Sammanfattningsvis bör ett upphandlat kontrakt av såväl legala, praktiska och affärsmässiga skäl alltid vara tidsbegränsat.

  Läs mer
  För att läsa om när det anses föreligga särskilda skäl för att ett ramavtal ska löpa längre än fyra år, se inlägget När föreligger det särskilda skäl för en längre ramavtalstid än 4 år? Läs mer om överprövning av en upphandling på vår webbplats.Se även rättsfallen Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 5609--5629-10 och mål nr 1583-13, Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 3124-3127-13 samt Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 2573-18 (inte ännu offentliggjord av Konkurrensverket).

  Källhänvisningar
  • 7 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – Ett ramavtal får löpa under längre tid än fyra år endast om det finns särskilda skäl.
  • C‑454/06 Pressetext och C-451/08 Helmut Muller – domar från EU-domstolen om kontrakt på obestämd tid.
  • prop. 2015/16:195 s. 515 – en acceptabel löptid för ett visst kontrakt får ytterst avgöras vid en proportionalitetsbedömning i förhållande till vad det är som anskaffas.

  Uppdaterad: den 11 mars 2019

  Upphandlingsmyndigheten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.