Till senaste kommentaren

Är man skyldig att göra om upphandlingen om domstolen har beslutat det?

Förvaltningsrättens dom av en överprövad upphandling är att den skall göras om. Hur lång tid kan det gå innan den då görs om?  Kan det gå flera år?
Samtidigt pågår inköp av en enda av anbudsgivarna.
Leverantör som överprövat utan nytta Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej,

  Även om en förvaltningsdomstol har beslutat att en upphandling ska göras om så finns det ingen skyldighet för den upphandlande myndigheten att göra om upphandlingen om behovet av det som den ursprungliga upphandlingen avsåg inte finns kvar. Med andra ord kan domstolen inte tvinga den upphandlande myndigheten att faktiskt genomföra en ny upphandling. Domstolen kan bara säga att myndigheten inte får fullfölja den befintliga upphandlingen genom att ingå avtal om domstolen kommit fram till att upphandlingen bryter mot någon regel i lagen om offentlig upphandling (LOU). Har den upphandlande myndigheten inte längre kvar behovet så kan myndigheten alltså välja att inte genomföra upphandlingen på nytt.

  Har den upphandlande myndigheten däremot kvar sitt behov av de varor och tjänster som omfattades av den ursprungliga upphandlingen så ska de aktuella köpen genomföras utifrån tillämpliga bestämmelser i upphandlingslagstiftningen. Det är alltså inte möjligt för en upphandlande myndighet att kringgå bestämmelserna i lagen genom att enbart välja att inte annonsera upphandlingen på nytt.

  Kan den upphandlande myndigheten välja att genomföra direktupphandlingar istället för att göra om upphandlingen?
  Beroende på bland annat värdet av det som köps in så blir olika förfaranden i LOU tillämpliga. Om värdet exempelvis understiger direktupphandlingsgränsen kan det vara möjligt för myndigheten att genomföra en direktupphandling. Notera att värdet ska beräknas till det totala värdet som ska betalas i upphandlingen och att en myndighet inte får dela upp en upphandling i syfte att undvika att de mer detaljreglerade bestämmelserna i lagen blir tillämpliga. Vid beräkning av upphandlingens värde ska den upphandlande myndigheten även räkna in de direktupphandlingar som myndigheten har genomfört av varor och tjänster av samma slag under räkenskapsåret.

  Genomför den upphandlande myndigheten en direktupphandling utan att det finns förutsättningar för att genomföra en direktupphandling så innebär det att den upphandlande myndigheten har gjort en otillåten direktupphandling.

  Vad kan man göra om en upphandlande myndighet genomför otillåtna direktupphandlingar?
  Genomför den upphandlande myndigheten en otillåten direktupphandling så är det möjligt att ansöka om överprövning av avtalets giltighet. En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska som huvudregel ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från det att avtalet slöts.

  Det finns även möjlighet att tipsa Konkurrensverket, som är tillsynsmyndighet över upphandlingsområdet, om exempelvis otillåtna direktupphandlingar. Konkurrensverket kan då driva talan om upphandlingsskadeavgift eller utfärda ett tillsynsbeslut. Mer information om Konkurrensverkets verksamhet och hur man går till väga för att tipsa om upphandlingsproblem hittar du på Konkurrensverkets webbplats.

  Läs mer
  Källhänvisningar
  • 20 kap. 12 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tidsfrist för att ansöka om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling
  • 19 kap. 7 § tredje stycket LOU – förutsättningar för att få genomföra en direktupphandling
  • 19 kap. 8 § LOU – beräkning av värdet av en upphandling
  • 20 kap. 13 § första punkten LOU – rätten ska besluta att ett avtal är ogiltigt om avtalet har slutits utan föregående annonsering i det fall det inte har varit tillåtet att använda direktupphandling
  • 20 kap. 17 § LOU – tidsfrister för ansökan om överprövning av ett avtals giltighet.
  Vänliga hälsningar,
  Victoria Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.