Till senaste kommentaren

Hur många dagar innan sista anbudsdag får frågor och svar stänga?

Finns det något krav/regel när frågor och svar stänger eller är det upp till upphandlaren? Ofta är det 10 dagar innan och deras svar ska komma 6 dagar innan, men är det fritt för upphandlaren att välja?

Kommentarer

 • Hej Claes,

  Den bestämmelse som reglerar inom vilken tid den upphandlande myndigheten måste lämna kompletterande upplysningar på begäran av en leverantör är 12 kap. 11 § lagen om offentlig upphandling (LOU). Upplysningarna ska lämnas senast sex dagar före angiven sista dag för anbud förutsatt att upplysningarna har begärts i god tid. Vad som ska anses falla inom tidsramen för god tid framgår inte närmare i lagen. Det är i första hand upp till den upphandlande myndigheten att avgöra hur lång denna tidsfrist ska vara.

  Det kan nämnas att frågan berörs i förarbetena till LOU:
  ”För den upphandlande myndighetens planering kan det även i övriga fall vara lämpligt att i upphandlingsdokumenten ange vid vilken tidpunkt före de sex dagarna som en begäran om kompletterande upplysningar ska ha kommit in. Exempelvis kan det av upphandlings framgå att leverantörerna ska ställa frågor och begära kompletteringar av upphandlingsdokumenten senast tio dagar före anbudstidens utgång. På det viset blir det möjligt för den upphandlande myndigheten att lämna kompletterande upplysningar fyra dagar senare, dvs. senast sex dagar före anbudstidens utgång.” (prop. 2015/16:195 s. 1074)

  Uppdaterad: den 15 mars 2019


  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist
 • Har en upphandlade myndighet rätt att komma ut med ett pm 1dag innan anbudstidens utgång? I Pm:et ändrar man förutsättningarna och förlänger anbudstiden 6dagar.
  Martin Evertsson
 • Hej Martin,

  Det framgår inte om din fråga rör upphandling över tröskelvärdet eller upphandling enligt 19 kap. LOU. Vi redogör därför för båda alternativen.

  Ska en upphandlande myndighet lämna kompletterande upplysningar?
  En upphandlande myndighet ska på begäran av en leverantör lämna kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten senast sex dagar före angiven sista dag för anbud, förutsatt att upplysningarna har begärts i god tid. Upplysningarna ska lämnas skriftligen till alla leverantörer som deltar i upphandlingsförfarandet. Detta gäller både vid upphandling över tröskelvärdet som vid upphandling enligt 19 kap. LOU. Vid påskyndat förfarande ska upplysningarna lämnas senast fyra dagar före angiven sista dag för anbud.

  Utöver det finns inga hinder mot att en upphandlande myndighet på eget initiativ lämnar ytterligare kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten.

  Vad gäller om en upphandlande myndighet lämnar kompletterande upplysningar?
  Om den upphandlande myndigheten lämnar sådana kompletterande upplysningar senare än sex dagar före angiven sista dag för anbud ska tidsfristen för att komma in med anbud förlängas så att alla leverantörer ska kunna få kännedom om all den information som behövs för att utarbeta ett anbud. Detta gäller vid upphandlingar över tröskelvärdet.

  Motsvarande bestämmelse finns inte vid upphandling enligt 19 kap. LOU. Utgångspunkten bör dock vara att det finns samma möjlighet för en upphandlande myndighet att lämna kompletterande upplysningar senare än sex dagar före angiven dag att lämna anbud om tidsfristen förlängs.

  Det finns inga regler om hur många dagar tidsfristen ska förlängas i en sådan situation. Det framgår däremot av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) att förlängningen av tidsfristen ska stå i proportion till informationens eller ändringens vikt.

  Källhänvisning
  • 12 kap. 11 § samt 19 kap. 28 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten över och under tröskelvärdet
  • 11 kap. 8 § LOU – förlängning av tidsfristen för anbud över tröskelvärdet
  • artikel 47.3 andra stycket Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) – längden på förlängning av tidsfristen för anbud vid kompletterande upplysningar senare än sex dagar från sista dag att lämna anbud.
  Uppdaterad: den 2 september 2019

  Med vänlig hälsning,
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.