Till senaste kommentaren

Kan man ha en takvolym som överstiger tröskelvärdet om man använder ett förenklat förfarande?

Jag undrar om man ska ta hänsyn till takvolym när man väljer förfarande? Jag har en upphandling som i värde ligger under tröskelvärdet för öppet förfarande och har därmed valt förenklat förfarande. Takvolymen däremot är beräknad till mer än tröskelvärdet, närmare bestämt 2,5 miljoner. Vilket belopp ska jag utgå ifrån vid val av förfarande?

Kommentarer

 • Hej Teuta,

  Beräkning av värdet av en upphandling
  Vid beräkning av värdet av en upphandling ska den upphandlande myndigheten räkna samman det totala belopp som, enligt den upphandlande myndighetens uppskattning, ska betalas enligt de varukontrakt, tjänstekontrakt eller byggentreprenadkontrakt som ingår i upphandlingen inklusive värdet av eventuella options- och förlängningsklausuler. När det gäller ramavtal så innebär detta att värdet ska uppskattas till det högsta sammanlagda värdet av samtliga kontrakt som planeras inom ramen för ramavtalet under hela avtalstiden.

  Konkurrensverket har i ett tidigare beslut (dnr 690/2031) angett att förutsatt att den upphandlande myndigheten, när den uppskattat kontraktsvärdet, har agerat omsorgsfullt och gjort en restriktiv bedömning så är det inte nödvändigtvis ett brott mot lagen om offentlig upphandling (LOU) om myndigheten har bedömt att ett förenklat förfarande kan tillämpas men där det slutliga värdet av ramavtalet hamnar över tröskelvärdena.

  I beslutet fann Konkurrensverket dock att risken för att tröskelvärdena skulle överskridas i det aktuella fallet fick anses vara känd redan vid tidpunkten för annonsering eller i vart fall vid en senare tidpunkt under ramavtalets löptid. Den upphandlande myndigheten hade därför enligt Konkurrensverkets beslut brutit mot den då gällande upphandlingslagen (ÄLOU) eftersom tilldelningen av kontrakt skedde från ett ramavtal som upphandlats genom ett förenklat förfarande, trots att det borde upphandlats genom ett öppet eller selektivt förfarande.

  Beräkning av takvolym i ramavtal
  Med takvolym avses en bestämd gräns för hur mycket som är tillåtet att köpa från ett upphandlat ramavtal. Enligt Upphandlingsmyndighetens bedömning så kan takvolymen anges i kvantitet, det vill säga exempelvis antal, kilogram, arbetstimmar eller liknande beroende på vad ramavtalet omfattar eller i form av ett värde.

  Takvolymen ska vara realistisk och utgå ifrån den upphandlande myndighetens uppskattade behov. Att ha en viss marginal för den maximala kvantitet som kan komma att avropas i förhållande till upphandlingens uppskattade värde är tillåtet. Det strider dock mot likabehandlings- och transparensprincipen att medvetet överskatta takvolymen i ett ramavtal. Att ange ett värde över tröskelvärdet som takvolym indikerar att den upphandlande myndigheten bedömt att upphandlingens värde kan komma att överstiga tröskelvärdet.

  Sammanfattningsvis
  Om det inför en upphandling är känt att det finns en risk för att tröskelvärdet kommer att överskridas så ska den upphandlande myndigheten genomföra upphandlingen som ett öppet, selektivt eller annat förfarande som är tillämplig på upphandlingar över tröskelvärdet. Det innebär att det, vid upphandling som avser varor, byggentreprenader och tjänster som inte omfattas av bilaga 2 eller bilaga 2a till LOU inte är möjligt att ange en takvolym i ett värde som överstiger tröskelvärdet och därefter genomföra upphandlingen som ett förenklat förfarande.

  I det fall den upphandlande myndigheten är osäker på om värdet av upphandlingen kommer att överstiga tröskelvärdet eller inte så är det alltså alltid bättre att genomföra upphandlingen enligt något av de förfaranden som gäller för upphandlingar över tröskelvärdet.

  Läs mer
  Läs mer om vad som gäller om en upphandlande myndighet har tillämpat ett förenklat förfarande trots att det slutliga kontraktsvärdet har visat sig överstiga tröskelvärdet i inlägget Vad händer om värdet av ett ramavtal oväntat överstiger tröskelvärdet? i vår Frågeportal.

  Läs även mer om takvolym i ramavtal i vår vägledning Takvolym i ramavtal som finns publicerad på vår webbplats samt i inlägget Vilken volym ska anges vid upphandling för att ingå ramavtal? i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  • 5 kap. 3 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – värdet av en upphandling
  • 5 kap. 14 § LOU – uppskattning av värdet av ett ramavtal.
  Vänliga hälsningar,
  Victoria Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.