Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur ska LOU tillämpas i händelse av kris eller krig?

I och med ökad fokus på försvars- och civilförsvarsfömåga har frågan lyfts internt gällande hur vi ska lösa vårt behov av varor och tjänster i händelse av kris och/eller krig.

Hur ska LOU tillämpas i en sådan situation, om alls? Har inte hittat något kring detta i LOU.

Kommentarer

 • Hej,

  Hur ska LOU tillämpas i händelse av kris?
  I händelse av kris ska en upphandlande myndighet tillämpa lagen om offentlig upphandling (LOU) om köpet omfattas av lagens tillämpningsområde.

  Läs om hur LOU ska tillämpas i akuta situationer på vår webbplats.

  Hur ska LOU tillämpas i händelse av krig?
  Det finns inga särskilda bestämmelser om riket i händelse av krig i LOU. Det innebär att den upphandlande myndigheten har samma upphandlingsrättsliga skyldigheter som vid kris, se ovan.

  En upphandlande myndighet ska alltid iaktta vad riksdagen beslutar eftersom riksdagen kan stifta lag som påverkar LOU:s tillämpningsområde. Detta gäller i synnerhet om riket är i krig eller krigsfara.

  Befinner sig riket i krig eller krigsfara aktualiseras bestämmelser i 15 kap. regeringsformen. Bland annat finns där bestämmelser om att riksdagen, eller en eventuell krigsdelegation, under vissa förutsättningar i lag kan bemyndiga regeringen att genom förordning meddela sådana föreskrifter i visst ämne som enligt grundlag annars ska meddelas genom lag. Det innebär att regeringen under vissa förutsättningar kan påverka LOU:s tillämpningsområde.

  Läs mer
  På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) webbplats kan du läsa om samhällets funktionalitet. Läs även MSB:s vägledning Upphandling till samhällsviktig verksamhet : en vägledning. För kommuner respektive regioner finns överenskommelser mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och MSB när det gäller kommunernas arbete med civilt försvar och regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar.

  Källhänvisningar
  • 15 kap. kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform (regeringsform) – krig och krigsfara
  • 15 kap. 5–6 §§ regeringsform – regeringens befogenheter när riket bland annat är i krig.
  Uppdaterad: den 27 november 2019

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.