Till senaste kommentaren

Vad gäller när leverantören först bygger lokalen som sen ska hyras ut?

Hej!

Kommunen har stor brist på förskoleplatser och har fått ett "erbjudande" från en fastighetsägare som går ut på följande. Kommunen kan hyra en befintlig lokal under två år med mindre anpassningar. (detta borde gå enligt hyresundantaget).

Sedan vill han bygga en ny lokal som kommunen kan få hyra. Och här blir det naturligtvis en fråga om upphandling. Är det det tillräckligt om fastighetsägaren upphandlar nybyggnationen och att kommunen sedan hyr, eller måste kommunen upphandla hyra av förskola?

För att komplicera det hela så finns det en önskan från kommunen att ha en förskola på just denna plats, men detta blir ju diskriminerande.

Kommentarer

 • Hej Lars,

  Det stämmer att hyra av en lokal kan omfattas av hyresundantaget trots att vissa mindre anpassningar av lokalen görs. Hur omfattande dessa anpassningar får vara är dock inte helt klart.

  Nybyggnationer som kan leda till upphandlingsplikt
  Vad gäller uthyrning av en ny lokal som byggs enligt den upphandlande myndighetens önskemål är det tveksamt om detta kan omfattas av hyresundantaget eftersom undantaget i regel inte gäller om ett byggnadsverk utförs efter den upphandlande myndighetens anvisningar och riktlinjer. Kontraktet ses då istället som en byggentreprenad som ska upphandlas. Detta blir särskilt tydligt när byggnaderna är av speciell karaktär såsom värmekraftverk, skolor, sjukhus, brandstationer eller liknande. Frågan har dock inte ställts på sin spets av varken Högsta Förvaltningsdomstolen eller EU-domstolen, och det finns olika uppfattningar i frågan.

  Inte tillåtet att medvetet dela upp kontrakt i två delar
  Det är inte tillåtet att en upphandling utformas i syfte att undanta den från lagens tillämpningsområde. Därmed är det inte möjligt att dela upp sådana kontrakt som du beskriver i två delar, (ett för byggentreprenaden och ett för uthyrningen) i syfte att kontrakten ska undantas från lagen om offentlig upphandling (LOU).

  Kontraktets huvudsakliga syfte är avgörande
  Det är kontraktets faktiska innehåll som är avgörande för bedömningen om kontraktet ska upphandlas eller inte. Kontraktets huvudsakliga innebörd får avgöras utifrån dess utformning och syfte. Det betyder att ett kontrakt inte kan undantas från LOU enbart med hänvisning till att det innehåller vissa inslag av hyra.

  Restriktiv tolkning av hyresundantaget
  Utgångspunkten är att undantag från upphandlingsbestämmelserna ska tolkas restriktivt och att det är den som åberopar undantaget som ska visa på omständigheter som gör undantaget tillämpligt.

  Byggnader som ännu inte har byggts 
  En uppfattning är att undantaget endast är tillämpligt på redan uppförda byggnader, medan andra menar att undantaget borde kunna vara tillämpligt om byggnaderna är av en generell karaktär och att uppförandet inte är beroende av att den upphandlande myndigheten ska bli hyresgäst.

  Läs mer

  Källhänvisningar
  • 3 kap. 19 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – hyresundantaget
  • 4 kap. 2 § LOU – inte tillåtet att utforma en upphandling i syfte att undanta den från lagens tillämpningsområde
  • C-399/98, La Scala – det huvudsakliga syftet med kontraktet avgör om det ska upphandlas eller inte
  • Konkurrensverkets beslut, dnr 148/2009 – inslag av hyra i kontraktet ansågs vara av underordnad betydelse i förhållandet till avtalets huvudsakliga syfte
  • de förenade målen C-20/01 och C-28/01, Kommissionen mot Tyskland, punkt 58 – undantag från upphandlingslagstiftningen ska tolkas restriktivt.
  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.