Till senaste kommentaren

Kan leverantören påverka myndigheten att tillämpa hyresundantaget?

Hej
Vi driver idag en restaurang åt en statlig förvaltning som upphandlar denna tjänst regelbundet. Avtalet närmar sig sitt slut och jag undrar nu om vi kan påverka förvaltningen att inte göra en LOU upphandling och istället skriva ett hyresavtal direkt med oss men hänvisning till hyresundantaget som finns. ( självklart först när nuvarande operatörsavtal går ut ).

Kommentarer

 • Hej Micke,

  Kan leverantören påverka myndigheters upphandlingar?
  Det finns inga uttryckliga hinder för en leverantör att kontakta en upphandlande myndighet för att ge synpunkter på hur den bedriver sin verksamhet, till exempel genom att tipsa om olika saker. Notera dock att denna möjlighet inte bör gå till överdrift.

  En leverantör bör vara restriktiv med att använda sin möjlighet att påverka hur myndigheten ska bedriva sin verksamhet är att myndigheten då kan får anledning att utesluta leverantören från upphandlingen. Detta gäller då leverantören anses otillbörligen försökt påverka bland annat myndighetens beslutsprocess i upphandlingen. Ett annat exempel på när leverantören får uteslutas från upphandlingen är när den av oaktsamhet har lämnat vilseledande uppgifter som kan ha en väsentlig inverkan på de beslut som fattas under upphandlingen avseende urval av leverantörer och tilldelning av kontrakt.

  Det är upp till den upphandlande myndigheten att avgöra hur en upphandling ska genomföras. Det gäller bland annat beslut om vilken upphandlingslag som ska tillämpas och om något undantag i så fall är tillämpligt i det enskilda fallet. Undantagsbestämmelsen ska dock tolkas restriktivt och det är den som använder undantaget som ska visa att undantaget är tillämpligt.

  När kan hyresundantaget tillämpas?
  Hyresundantaget i lagen om offentlig upphandling (LOU) innebär att lagen inte blir tillämplig när den upphandlande myndigheten hyr eller anskaffar lokaler på annat sätt. Undantaget omfattar däremot inte situationer där en upphandlande myndighet enbart hyr ut en lokal till någon annan.

  Om en upphandlande myndighet enbart hyr ut en lokal till någon annan faller en sådan åtgärd vanligtvis utanför upphandlingslagarnas tillämpningsområde. Detta beror på att uthyrning av lokal normalt sett inte är en åtgärd som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader och därmed är det inte tilldelning av kontrakt eller tilldelning av en koncession.

  Är det en tjänst eller en tjänstekoncession?
  I det beskrivna scenariot framgår det inte av omständigheter om det är en tjänst enligt LOU eller en tjänstekoncession enligt lagen om upphandling av koncession (LUK) som har upphandlats. Om inte tjänsten kan definieras som en tjänstekoncession som ska upphandlas enligt LUK ska kontraktet som huvudregel upphandlas enligt LOU.

  Läs mer
  Källhänvisningar
  • 13 kap. 3 § punkten 9 lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – leverantör som anses otillbörligen försökt påverka myndighetens beslutsprocess i upphandlingen eller av oaktsamhet har lämnat vilseledande uppgifter som kan ha en väsentlig inverkan får uteslutas från upphandlingen
  • 3 kap. 19 § LOU respektive 3 kap. 27 § lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) – hyresundantaget
  • 1 kap. 2 § LOU respektive LUK – med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt/en koncession.
  Uppdaterad: den 2 augusti 2019

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.