Till senaste kommentaren

Får man ställa krav på inbyte av maskin?

Hej,
vi ska köpa in en ny lastmaskin och har en motsvarande fast äldre och sliten.

Kan vi kravställa att anbudslämnare tar den gamla maskinen i inbyte och drar av priset för den i sitt anbudspris? (de får själva uppskatta ett inbytespris för den gamla maskinen)

Kommentarer

 • Hej Gunnar.

  Upphandlingsmyndigheten gör inga bedömningar i enskilda fall och kan därför inte heller granska eller uttala sig om ett specifikt upplägg. Om ni behöver stöd för att utforma en upphandling rekommenderar vi att ni kontaktar en konsult på den privata marknaden. Ni kan även kontakta andra upphandlande myndigheter som genomfört liknande upphandlingar för att hitta goda exempel.

  Lagen om offentlig upphandling (LOU) ska tillämpas när upphandlande myndigheter gör anskaffningar och inte vid försäljning av varor, tjänster eller byggentreprenader. I ditt exempel är anskaffningen förenad med ett villkor avseende försäljning. För att avgöra om ett villkor är förenligt med LOU bör det säkerställas att det är förenligt med de grundläggande upphandlingsprinciperna. En av dessa principer är proportionalitetsprincipen. Vidare ska alla krav och villkor som ställs i en upphandling ska ha koppling till upphandlingsföremålet.

  Bedömning av ett krav eller villkors proportionalitet
  En bedömning om ett visst krav är förenligt med proportionalitetsprincipen kan gå till på flera sätt men sker vanligen i tre steg. Det första innefattar frågan om åtgärden är ägnad att tillgodose det avsedda ändamålet. Det andra steget utgörs av en prövning av om kravet är nödvändig för att uppnå det avsedda ändamålet. Till sist bedöms om den fördel som det allmänna vinner står i rimlig proportion till den skada som åtgärden förorsakar berörda enskilda intressen. Det faktum att leverantören själv får uppskatta inbytespriset bör inte ha någon betydelse i bedömningen.

  Beräkning av värdet av en upphandling med inbyte
  Frågan om beräkningen av värdet av en upphandling vid inbyte har tidigare berörts i vår Frågeportal, se inlägget Hur ska upphandlingens värde beräknas vid inbyte?.

  Läs mer
  Swecon har tagit fram en sammanfattning om vad lagen säger om hjullastare / lastmaskin: VAD SÄGER LAGEN OM DIN HJULLASTARE? (2017).

  Källhänvisningar
  EU-domstolens dom i C-234/03 Contse och HFD 2016 ref. 37 - exempel på proportionalitetsbedömningar

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.