Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Får information om vilka som bjudits in att lämna anbud lämnas ut?

Strider det mot lagen om offentlig upphandling eller sekretessbestämmelserna att det i en riktad anbudsinbjudan i en direktupphandling framgår vilka leverantörer som har blivit inbjudna att lämna anbud?

Kommentarer

 • Hej Simon,

  Vid offentlig upphandling råder som huvudregel absolut sekretess fram till dess att den upphandlande myndigheten beslutat att tilldela kontraktet till en viss leverantör, eller till att anbuden offentliggjorts (se 19 kap. 3 § andra stycket OSL). Det innebär att uppgifter som rör anbud och anbudsansökningar inte får lämnas till någon annan än den som lämnat anbudet eller ansökningen innan alla anbud offentliggjorts, eller beslut om leverantör och anbud fattats (tilldelningsbeslut) eller när myndigheten avslutar upphandlingen på annat sätt, till exempel avbryter den.

  Det är inte tillåtet att innan dess lämna ut information om vem som har kommit in med anbud eller att ange hur många anbudsansökningar eller anbud som har inkommit.

  Sekretess gäller för uppgifter som kan tjäna till upplysning i vad mån visst anbud har infodrats eller avgetts eller som på annat sätt avser visst anbud (se prop. 1979/80:2 Del A s. 148).

  Ett snarlikt scenario till frågan har behandlats i ett ärende hos JO. I det fallet hade en tjänsteman av misstag råkat skicka ut en sändlista (alltså en lista över vilka leverantörer som blivit inbjudna i upphandlingen) i samband med att förfrågningsunderlaget i upphandlingen begärts ut av en enskild. I det fallet ansåg JO att uppgiften (sändlistan) som skickats ut omfattades av den absoluta sekretessen, och därmed var således utlämnandet felaktigt, oaktat att uppgiften inte avsåg ett inlämnat anbud.

  Uppdaterad: den 19 september 2017

  Med vänlig hälsning

  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.