Till senaste kommentaren

Kan man direktupphandla i väntan på ett nytt avtal?

Hej,
vi är idag avtalslösa inom ett upphandlingsområde då det tidigare avtalet löpt ut för någon/några månader sedan. Frågan lyder enligt följande:

Hur kan vi gå tillväga för att avropa tjänsten under tiden som den nya upphandlingen startar? Det nya avtalet startar först i maj.

Finns det några direkta riktlinjer för vilken entreprenör vi kan ringa och avropa en tjänst ifrån?

Kommentarer

 • Hej William,

  Inledningsvis bör noteras att Upphandlingsmyndigheten inte gör bedömningar i enskilda fall, vi bistår däremot gärna med generell vägledning.

  Det finns tyvärr inga riktlinjer eller allmänna rekommendationer avseende hur en upphandlande organisation ska agera när denne är avtalslös och väntar på att ett nytt avtal ska träda i kraft. Det vill säga vilket upphandlingsförfarande som kan användas eller vilka leverantörer den upphandlande organisationen ska eller bör vända sig till i en sådan situation.

  Ett inköp ska dock som utgångspunkt alltid ske inom ramen för upphandlingslagstiftningen, detta gäller även för de inköp som sker när organisationen står mellan två avtal. Under vissa förutsättningar kan organisationen i dessa fall genomföra en eller flera direktupphandlingar för att täcka sina behov. Detta är exempelvis om värdet på det som ska köpas in inte överstiger direktupphandlingsgränsen eller om det finns synnerliga skäl.

  För att beräkna om värdet överstiger direktupphandlingsgränsen ska den upphandlande myndigheten räkna samman det totala belopp som ska betalas för det aktuella inköpet med andra inköp av samma slag som har genomförts under räkenskapsåret. Det vill säga att, om räkenskapsåret är ett kalenderår (1 januari till 31 december) ska ett inköp som genomförs i april läggas samman med de direktupphandlingar av samma slag som har genomförts tidigare under året.

  Om organisationen till exempel blev avtalslös i januari och ett nytt avtal beräknas vara på plats i maj så kan det alltså finnas en möjlighet att genomföra direktupphandlingar för att täcka behoven fram till att det nya avtalet är på plats.


  Av beräkningsexemplet ovan framgår att det totala värdet av inköpen av samma slag understiger direktupphandlingsgränsen fram till och med mars, detta innebär att de inköpen kan direktupphandlas. Det totala värdet av inköpen som sker efter det överstiger direktupphandlingsgränsen vilket innebär att dessa inköp som utgångspunkt inte kan direktupphandlas enligt beloppsgränsen för direktupphandling.

  Om den upphandlande organisationen överskrider direktupphandlingsgränsen och inte heller något undantag är tillämpligt är det frågan om en så kallad otillåten direktupphandling. Genomför den upphandlande organisationen en otillåten direktupphandling kan avtalet ogiltigförklaras och Konkurrensverket kan ansöka om upphandlingsskadeavgift. Dessutom har en leverantör som anser sig ha lidit eller riskerat att lida skada på grund av att den upphandlande organisationen inte har följt upphandlingsreglerna möjlighet att ansöka om skadestånd.

  För att ta reda på om en direktupphandling är möjlig måste en bedömning ske i varje enskilt fall. För individuell rådgivning rekommenderar vi att ni kontaktar en jurist i den egna organisationen eller på den privata marknaden.

  Det kan även vara en idé att kontrollera om den tjänst som ni avser köpa in finns på avtal hos någon inköpscentral som ni är avropsberättigad på och då göra en avropsanmälan där för att lösa det tillfälliga behovet innan ert nya avtal är på plats.

  Läs mer
  Läs gärna mer i tidigare inlägg här på Frågeportalen om vad som gäller avseende möjligheten att Direktupphandla vid synnerliga skäl. Du kan även läsa mer om överprövning av avtalets giltighet och skadestånd vid otillåtna direktupphandlingar på vår webbplats.

  Källhänvisningar

  • 19 kap. 8 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - beräkning av värdet av en upphandling för upphandlingar under tröskelvärdet och tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 eller bilaga 2 a i LOU
  • prop. 2009/10:180 s. 293 – innebörden ”räkenskapsår” vid direktupphandlingar.
  Vänliga hälsningar,
  Victoria Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.