Inspelning av systemdemonstration

Hej! Är det enligt LOU tillåtet att i en KPD, i steg 2, begära att anbudsgivarna som en del av anbudet, skickar in en inspelad systemdemonstration i enlighet med upphandlingsdokumentationen? Behöver det ske direkt i samband med inlämnandet av anbudet eller kan det ske efter en första sållning av uppställda ska-krav? UM efterfrågar en systemdemonstration men inte "live" utan att den är förinspelad i enlighet med uppställda krav. Därefter ska den utvärderas. Frågan är därför:
1) om det är möjligt i en KPD
2) om denna inspelade demonstration kan skickas in efter att UM har gjort en bedömning huruvida samtliga ska-krav har uppfyllts. Är det förenligt med LOU eller blir det då en komplettering?

Tack på förhand!

Kommentarer

 • Hej Kajsa,

  Vi har svårt att förstå alla omständigheter i din fråga, men vi försöker besvara den nedan. Om du upplever att du inte får svar får du gärna återkomma med ett förtydligande.

  Om du med ”i steg två” avser situationen där dialogen har avslutats är det fullt möjligt att en upphandlande myndighet kan begära att en inspelning skickas in som en del av anbudet tillsammans med övriga handlingar (se 6 kap. 25 § LOU).

  Om du med ”i steg 2” istället avser utvärdering av anbuden efter genomförda förhandlingar och frågan avser uppfyllande av obligatoriska krav i form av exempelvis tekniska specifikationer är utrymmet mer begränsat. Huvudregeln är att anbud ska lämnas in kompletta vid sista anbudsdag. Även utrymmet för vad man får förhandla om är begränsat. En upphandlande myndighet har möjlighet att uppmana anbudsgivare att klarlägga, precisera och optimera anbuden. Klarlägganden, preciseringar, optimeringar och kompletterande upplysningar får dock inte omfatta ändringar av väsentliga aspekter av anbudet, om ändringarna riskerar att snedvrida konkurrensen eller leda till diskriminering (se 6 kap. 26 § LOU). Av artiklarna 30.6 och 30.7 andra stycket LOU-direktivet framgår att i väsentliga aspekter av anbudet inkluderar de behov, krav och tilldelningskriterier som angetts i upphandlingsdokumenten (se prop. 2015/16:195 s. 1003).
   
  Möjligheten att komplettera innehållet i ett anbud följer även av 4 kap. 9 § LOU. I vilken omfattning kompletteringar är tillåtna begränsas av att anbudens innehåll inte får ändras i sak.

  I praktiken förekommer det att upphandlande myndigheter använder sig av exempelvis intervjuer i utvärderingsfasen. Hur det ska göras, och om det är förenligt med LOU, får avgöras av rättstillämpningen. Det kan nämnas att upphandlingsdokumentens transparens och valet av utvärderingsmodell kan ha väsentlig betydelse i sammanhanget (se Kammarrätten i Jönköping dom i mål nr 860–13).

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.