Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Jämförelse Total Cost of Ownership (TCO) och livscykelkostnad (LCC)

Hej!
Vilka skillnader/likheter finns mellan total cost of ownership (TCO) och LCC?

Tack på förhand!

Kommentarer

 • Hej,

  Tack för din fråga.

  På Upphandlingsmyndigheten ser vi LCC (Life Cycle Cost) och TCO (Total Cost of Ownership) som samma sak, det vill säga en beskrivning av samlade kostnader som är förknippade med en vara, tjänst eller byggentreprenad och som direkt belastar organisationen. Livscykelkostnader (LCC) är det begrepp som används i lagen om offentlig upphandling (LOU), och därför använder vi oss främst av det. En viss skillnad är att en LCC kan vidareutvecklas och även prissätta de kostnader som ligger utanför organisationen, medan en TCO enbart ser till de delar av inköpet som belastar organisationen.

  Läs mer
  Du kan även läsa mer om de olika begreppen på vår webbplats.

  Med vänlig hälsning,
  Ylva
 • Tack Ylva, blir det inte överprövning om s.k. LCC/TCO kalkylen gynnar en befintlig leverantör som även är med i en ny upphandling?
  Kaj
 • Hej Kaj,

  Vi tolkar din fråga som att du undrar om det är tillåtet att en befintlig leverantör gynnas i en LCC (eller TCO) till följd av att leverantören redan är etablerad, när upphandlande organisation står inför en ny upphandling. Om vi har missuppfattat din fråga får du gärna återkomma med ett förtydligande.

  Den befintliga leverantörens konkurrensfördel och likabehandlingsprincipen
  Upphandlingar ska genomföras på ett sätt som är förenligt med de grundläggande upphandlingsprinciperna, bland annat principerna om likabehandlingen. Enligt likabehandlingsprincipen gäller att lika situationer inte får behandlas olika och olika situationer inte får behandlas lika. Förenklat kan man säga att likabehandlingsprincipen förutsätter att man ställer samma krav på samtliga anbudsgivare. Att ställa samma krav betyder dock som regel inte att upphandlande organisation måste neutralisera alla eventuella konkurrensfördelar och olika förutsättningar som olika leverantörer har. Men det innebär heller inte att det är tillåtet att gynna en leverantör på ett otillbörligt sätt, exempelvis genom att ge en leverantör en otillbörlig fördel i utvärderingen. Det innebär i sin tur, å andra sidan, att det kan finnas faktiska omständigheter som gör att vissa leverantörer har fördelar i vissa konkurrenssituationer. Så länge som de fördelarna inte är otillbörliga så kan de vara tillåtna, även om det innebär att vissa leverantörer gynnas eftersom de kan erbjuda lägre priser eller att kostnaden för upphandlande organisation blir lägre. Det är en del av konkurrensen på marknaden.

  Hur ska onormalt låga anbud hanteras?
  Lagen om offentlig upphandling (LOU) innehåller regler om onormalt låga anbud samt hur den upphandlande myndigheten ska agera i sådana situationer.

  Du kan läsa mer om onormalt låga anbud på vår webbplats. Läs även mer i inlägget Ansöka om överprövning vid onormalt lågt anbud i vår Frågeportal.

  Vad är en otillbörlig fördel?
  Vad som kan vara otillbörligt eller inte i samband med de aspekter som tas med i en LCC eller en TCO måste avgöras i varje enskilt fall. Generellt sett gäller följande.

  I rättspraxis har trovärdiga och seriösa förklaringar till låga priser eller kostnader ansetts vara sådana som exempelvis pekar på möjligheten att dra nytta av betydande skalfördelar eller pressande av vinstmarginaler för att på ett effektivare sätt kunna ta sig in på den aktuella marknaden. Detsamma gäller förklaringar om att prissättningen grundas i tidigare omfattande erfarenhet av den upphandlande myndigheten som beställare, att anbudsgivaren har en synnerligen god ekonomisk ställning, att den upphandlande myndigheten anlitat anbudsgivaren under flera år samt att det är fråga om stora upphandlingar. Bedömningen om en leverantör har kunnat förklarat det låga priset eller kostnaden på ett tillfredsställande sätt ska göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

  Det kan dock argumenteras för att det i vissa fall kan anses otillåtet att utvärdera totalkostnaden om effekten blir att möjliga leverantörer utestängs från att lämna anbud på grund av den låga chansen att tilldelas kontraktet. Argument kan då finnas för att i vissa fall kan befintliga leverantörers fördelar behöva neutraliseras. Så kan möjligtvis vara fallet då omställningskostnaderna ofta utgör en betydande del av hela kontraktsvärdet, så som vid exempelvis upphandling av IT-drift.

  Att utvärdera totalkostnader kan alltså under vissa förutsättningar betraktas som konkurrensbegränsande och under andra omständigheter betraktas som tillåtet.

  När kan en upphandling överprövas?
  En leverantör har möjlighet att ansöka om överprövning av en upphandling om leverantören anser att den upphandlande myndigheten agerat i strid med lagen om offentlig upphandling (LOU) och att detta leder till att leverantören lider skada eller riskerar att lida skada. Leverantören kan ansöka om överprövning under hela upphandlingen fram till dess att den upphandlande myndigheten ingått ett avtal med en leverantör. Du kan läsa mer om överprövning av en upphandling på vår webbplats.

  Läs mer
  Läs mer om Man får beakta kostnader som uppstår i samband med byte av leverantör vid en utvärdering? i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  • Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 2130–12 och Svea Hovrätts dom i mål T 1189–07 – ingen skyldighet för upphandlande myndighet att neutralisera konkurrensfördel för befintlig leverantör
  • EU-domstolarnas domar i de förenade målen C-147/06 och C-148/06, SECAP och Santorso, punkt 26 - trovärdiga och seriösa förklaringar till låga priser eller kostnader har exempelvis ansetts vara sådana som pekar på möjligheten att dra nytta av betydande skalfördelar eller pressande av vinstmarginaler för att på ett effektivare sätt kunna ta sig in på den aktuella marknaden
  • Högsta förvaltningsdomstolens dom i HFD 2016, ref. 3 I och II – en godtagbar förklaring för den låga prissättningen kan grundas bland annat på tidigare omfattande erfarenhet av den upphandlande myndigheten som beställare. Bedömningen om en förklaring ska anses godtagbar ska göras i varje enskilt fall
  • 20 kap. 4 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – en leverantör som anser sig ha lidit eller kunna komma att lida skada kan ansöka om överprövning av en upphandling
  • Arrowsmith, The Law of Public and Utilities Procurement, 3 upplagan, s. 747–748.
  Med vänliga hälsning,
  Jens, Erika, Heini-Marja
  Jens Hållbarhetsspecialist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.