Till senaste kommentaren

Kan man ställa krav på att intyg ska vara översatta till svenska av auktoriserad översättare?

Följdfråga på inlägget Formulering av krav på utländska och svenska anbudsgivare. Kan upphandlande myndighet kräva att intyget ska vara översatt till svenska av auktoriserad översättare?

Kommentarer

 • Hej Mattias,

  Samtliga krav i en upphandling ska vara proportionerliga. Det är upp till den upphandlande myndigheten att bedöma om ett krav är det i det enskilda fallet. Personligen har jag svårt att föreställa mig en situation där kravet du föreslår skulle vara proportionerligt att ställa.

  Dessutom kan en rimligt informerad anbudsgivare (särskilt en utländsk) ha svårt att uppfatta vad som avses med formuleringen ”auktoriserad översättare”. Godtas endast av Kammarkollegiet auktoriserade översättare eller godtas andra former av auktorisation? Möjligen kan denna skrivning förtydligas för ökad transparens.

  Uppdaterad: den 28 mars 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Gustav
 • Hej

  Vilken inverkan har principen om ömsesidigt erkännande på intyg och certifikat (till exempel tillstånd från myndighet att bedriva viss verksamhet) i denna fråga?

  Om kravet i upphandlingen är att anbudet ska vara på svenska, måste upphandlande myndigheten - i enlighet med principen - godkänna ett intyg utfärdat av behörig myndighet i annat EU/ESS-land, trots att det inte uppfyller språkkravet?

  Kan man alltså kräva att tillståndet ska vara på svenska utan att bryta mot principen?
  Mattias
 • Hej Mattias,

  Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats myndigheter ska gälla också i övriga EU- och EES-länder. Denna princip har inte någon inverkan på en upphandlande myndighets möjlighet att bestämma på vilket eller vilka språk anbudet ska skrivas. Ett krav att anbud ska vara skrivet på svenska omfattar även intyg och andra dokument som bifogas anbudet, om inte annat uttryckligen framgår av upphandlingsdokumenten.

  Obligatoriska krav som ställs i en upphandling måste upprätthållas och kontrolleras av de upphandlande myndigheterna för att säkerställa att likabehandlingsprincipen inte träds för när. Har en upphandlande myndighet ställt krav på att anbud ska vara på svenska måste den förkasta anbud som innehåller intyg på andra språk som inte är översatta till svenska. En leverantör kan alltså vara tvungen att översätta ett intyg till svenska för att det ska kunna godtas.

  Notera att det finns en skillnad mellan ett originalintyg, en kopia av ett intyg och en översättning av ett intyg. Det bör strida mot proportionalitetsprincipen (och troligen även principen om ömsesidigt erkännande) att kräva att originalintyget, ska vara på svenska.

  Sammanfattningsvis kan en upphandlande myndighet i upphandlingsdokumentet kräva att intyg och certifikat ska följas av en översättning på svenska utan att bryta mot principen om ömsesidigt erkännande.

  Exempel - Anbudets språk
  Nedan följer ett exempel på hur ett språkkrav skulle kunna formuleras.

  Svenska språket ska tillämpas vid all kommunikation rörande denna upphandling. Anbud ska vara skrivet på svenska, med undantag för intyg och certifikat som kan vara på engelska, danska eller norska. Intyg och certifikat upprättade på andra språk godtas om de följs av en översättning till svenska, engelska, danska eller norska.

  Källhänvisningar
  10 kap. 9 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – en inbjudan ska innehålla uppgift om sista dag för att ta emot anbud samt till vilken adress anbudet ska skickas och på vilket eller vilka språk det ska skrivas.

  Uppdaterad: den 27 november 2019
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.