Till senaste kommentaren

Kan man ta bort ett visst mervärde från utvärderingen efter sista dag att lämna anbud har passerat?

Hej!
I upphandling har vi med ett mervärde, där uppfyllt mervärde ger prisavdrag. Vi har delat in mervärdet i tre delar, där varje del har en förklarande text med vad anbudsgivare kan erbjuda. Nu när anbudet kommit in går det inte att pricka in rätt mervärde. Kan vi plocka bort mervärdet från utvärderingen?
I samma upphandling har vi skrivit fel formel i en prisbilaga. Kan vi gå ut med ett förtydligande och låta anbudsgivarna inkomma med nya prisbilagor?

Kommentarer

 • Hej Maria,

  Om tillämpning av utvärderingsmodeller
  En av de grundläggande principerna i upphandlingsrätten är principen om öppenhet. Principerna återfinns i 4 kap. 1 § LOU och kallas ibland för transparensprincipen. Principen innebär att upphandlingar ska präglas av öppenhet och förutsebarhet i samtliga faser. Upphandlingarna ska vara offentliga och upphandlingsdokumenten ska vara förutsebara, det vill säga klart och tydligt formulerade och innehålla samtliga krav som ställs. Principen innebär också att den upphandlande myndigheten ska genomföra upphandlingen på det sätt som beskrivs i upphandlingsdokumenten, vilket inkluderar att utvärdera de inkomna anbuden enligt den modell som den upphandlande myndigheten har redogjort för i upphandlingsdokumenten.

  I LOU finns bestämmelser om såväl väsentliga ändringar i upphandlingsdokumenten under upphandlingens gång som kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten (se 11 kap. 8 § samt 12 kap. 11 § LOU). Dessa bestämmelser tar dock sikte på tiden innan sista dag för anbud. I ditt beskrivna exempel har anbuden redan lämnats in och sista dag för anbud har passerat vilket innebär att bestämmelserna inte är tillämpliga.

  Vid utvärdering av anbuden ska den upphandlande myndigheten ta hänsyn till samtliga angivna tilldelningskriterier (se Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 2357–11). Det är således inte möjligt att plocka bort tilldelningskriterier från utvärderingen efter sista dag för anbud bara för att de vid en tillämpning inte uppnår den upphandlande myndighetens avsedda effekt. Det inte är heller tillåtet att utvärdera anbuden utifrån kriterier som inte har angetts i upphandlingsdokumenten (se Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 2759–12).

  Du anger att ni själva inte kan ”pricka in rätt mervärde” i utvärderingen och att det finns brister i de matematiska formlerna i prisbilagan. Detta skulle kunna tyda på att upphandlingen inte är förutsebar och därmed skulle kunna anses strida mot principen om öppenhet. Ett sådant fel kan ligga till grund för en ansökan om överprövning av upphandlingen. För att leverantören ska vinna framgång med en sådan ansökan krävs dock att felet också innebär att leverantören har lidit, eller kan komma att lida skada.

  Bristande transparens i upphandlingsdokument kan utgöra ett sakligt skäl för att den upphandlande myndigheten ska få avbryta upphandlingen (se till exempel EU-domstolens dom C-244/02 Kauppatalo Hansel och Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 1427–10).

  Frågan om hur en prisbilaga med felaktig formel ska hanteras
  I 4 kap. 9 § LOU finns bestämmelsen om rättelse av fel, förtydligande och komplettering av anbud. En rättelse av ett fel innebär att den upphandlande myndigheten under vissa omständigheter får rätta ett fel som leverantören har lämnat i sitt anbud. I ditt exempel tolkar jag det som att felet som uppdagats inte är ett fel som kommer från leverantören.
  En mer ingående beskrivning av vad förtydligande respektive komplettering av anbud finns i frågan Rättelse av fel, förtydligande och komplettering: Anbudshandlingen som är felaktigt inskannat. Kortfattat innebär dock en komplettering eller ett förtydligande inte får innebära att tidigare lämnade uppgifter ersätts med nya.

  Ett alternativ till det förslag till hantering som du frågar om skulle eventuellt kunna vara att ni som upphandlande myndighet själva räknar fram utvärderingspriset utifrån de av leverantörerna angivna priserna utifrån den korrekta formeln.

  Att låta anbudsgivarna inkomma med en ny prisbilaga där den upphandlande myndigheten har rättat prisformeln skulle eventuellt kunna anses falla inom ramen för en tillåten komplettering av ett anbud, under förutsättning att anbudsgivarna inte ersätter de tidigare lämnade uppgifterna.

  Huruvida en felaktig formel i en prisbilaga i sig kan anses utgöra en sådan otydlighet i förhållande till övrig beskrivning av utvärderingsmodellen och därmed anses strida mot principen om öppenhet får ytterst prövas av en domstol utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.