Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Kan myndigheter ingå avtal med varandra utan att upphandla?

Hej

Kan myndigheter bara ingå avtal med varandra utan att göra en offentlig upphandling? Har sett att det skrivits om samarbetsavtal, är det detta som avses med det? Måste inte sådana överenskommelser konkurrensutsättas?

Kommentarer

 • Hej!

  Frågan har tidigare berörts ett antal gånger inom ramen för vår Frågeportal. Läs gärna mer under taggen Upphandling mellan myndigheter (hamburgundantaget) samt i vår rapport Samarbetsavtal - Om s.k. Hamburgsamarbeten.

  Vad ett samarbetsavtal?
  Undantaget för samarbetsavtal (kallas ibland Hamburgundantaget) innebär att upphandlande myndigheter under vissa förutsättningar kan träffa samarbetsavtal med varandra utan att genomföra en upphandling enligt LOU, LUF eller LUK. Undantaget infördes i lagtexten genom de nya upphandlingslagarna och är en kodifiering av tidigare rättspraxis från EU-domstolen. För enkelhetens skull görs hänvisningarna nedan endast till LOU.

  Ett sådant samarbetsavtal ska upprätta eller reglera formerna för ett samarbete mellan upphandlande myndigheter. Att undantaget även omfattar en reglering innebär att en upphandlande myndighet kan ansluta sig i efterhand till ett redan existerande samarbete mellan andra upphandlande myndigheter (se prop. 2015/16:195 s. 966).

  Förutsättningar för att tillämpa undantaget
  Alla upphandlande myndigheter (inklusive de som jämställs med myndigheter, bland annat offentligt styrda organ) kan tillämpa undantaget. Däremot får privata aktörer inte vara parter i avtalet. Undantaget för samarbetsavtal gäller i samtliga tre lagar, LOU, LUF och LUK för sådana organisationer som inryms inom definitionen av upphandlande myndighet enligt respektive lag.

  Undantaget är enbart tillämpligt under vissa förutsättningar.

  Avtalet ska avse ett samarbete för att nå myndigheternas gemensamma mål. Samtliga parter bör därför säkerställa att motivet för att ingå i samarbetet enbart utgår från det egna behovet av att fullgöra uppgiften. Vidare ska alla samarbetsparter bidra till utförandet av uppdraget.

  Samarbetet ska avse offentliga tjänster. Begreppet offentliga tjänster är inte definierat i lagen eller i direktivet, men avser troligen sådana tjänster som utförs för att nå operativa mål, till exempel avfallshantering. Undantaget kan därmed inte tillämpas för samarbeten som enbart avser stödverksamhet, till exempel ekonomitjänster och städning. Utöver gränsdragningen mot stödverksamhet öppnar dock skäl 33 i LOU-direktivet upp för en vid tolkning av vad ett samarbete kan avse. Enligt skälen kan samarbetet avse såväl obligatoriska som frivilliga uppgifter och alla typer av verksamhet som sammanhänger med fullgörandet av tjänsterna. Rättsläget är dock oklart och det kan inte uteslutas att det krävs något mer av tjänsterna, utöver att de utförs för att nå operativa mål, för att de ska omfattas av undantaget.

  Samarbetet ska enbart styras av överväganden som hänger samman med allmänintresset enligt 3 kap. 17 § punkten 2 LOU. Det står därmed klart att samarbetet inte kan avse kommersiell verksamhet och att privata leverantörer inte får gynnas. Om samarbetet till exempel för med sig att anskaffningar ska göras från privata leverantörer ska de upphandlingarna genomföras enligt LOU. Ekonomiska överföringar mellan de samarbetande upphandlande myndigheterna bör begränsas till kostnadstäckning.

  Slutligen ska, enligt 3 kap. 17 § punkten 3 LOU, de deltagande upphandlande myndigheterna utöva mindre än 20 procent av den verksamhet som berörs av samarbetet på den öppna marknaden - i den här frågan kan gränsdragningsproblem uppkomma när beräkningen ska göras i praktiken, se 3 kap. 18 § LOU. Ett förhållningssätt kan därmed vara att de samarbetsavtal som ingås avser sådan verksamhet som inte ska tillhandahållas på den öppna marknaden, annat än i mycket begränsad omfattning.
   
  Viktigt att notera är att samarbetsavtalet inte får ha sitt ursprung enbart i den ena partens behov. Ett sådant förhållande är att likställa med ett köp och inte ett samarbete.

  Uppdaterad: den 19 mars 2019


  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.