Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Kan två olika leverantörer lämna varsitt anbud och hänvisa till varandra som underleverantörer?

Hej !
Kan två olika företag (A och B) lämna varsitt anbud och hänvisa till varandra som underleverantörer?

Det vill säga A hänvisar till att de kommer att använda B som underleverantör och B hänvisar till att de kommer att använda A som underleverantör. Både A och B anger samma namngivna efterfrågade personer och samma efterfrågade namngivna referensprojekt. Det vill säga anbuden är exakt likadana. Detta blir ju i praktiken ETT avtal men två underskrivna kontrakt.

Är det inte ett sätt att konkurrera ut andra möjliga anbudsgivare?

Mvh

Kommentarer

 • Hej!

  Vi har brutit ut din följdfråga från det ursprungliga inlägget Vem är underleverantör?.

  En leverantör har som utgångspunkt en långtgående rätt att såväl åberopa andra leverantörers kapacitet som att använda underleverantörer i övrigt.

  I 13 kap. 3 § punkten 4 LOU finns dock en möjlighet för en upphandlande myndighet att utesluta en leverantör som har ingått överenskommelser med andra leverantörer som syftar till att snedvrida konkurrensen. Det uppställs inget krav på att överenskommelsen faktiskt ska ha lett till en sådan snedvridning, men den upphandlande myndigheten ska ha tillräckligt sannolika indikationer på att leverantörerna har ingått dessa med det syftet (se prop. 2015/16:195 s. 1087). Ett exempel på en överenskommelse som skulle kunna medföra uteslutning är anbudskarteller, det vill säga samarbeten mellan leverantörer avseende deltagande och/eller utformning av anbud i upphandlingar.

  Vidare framgår av artikel 26.4 b i LOU-direktivet att anbud där det finns bevis för hemligt samförstånd eller korruption ska anses vara ogiltiga. Ett ogiltigt anbud ska förkastas. Tyvärr finns ingen närmare vägledning i LOU-direktivet om vad som skulle kunna utgöra anbud där hemligt samförstånd eller korruption förelegat samt hur det ska bevisas.

  Det upplägg du beskriver behöver inte nödvändigtvis ha konstruerats i syfte att snedvrida konkurrensen, utan det är en fråga som måste avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. I sammanhanget kan nämnas att det i Konkurrensverkets rapport Osund konkurrens i offentlig upphandling – Om lagöverträdelser som konkurrensmedel anges att bland annat leverantörer som själva uppfyller kvalificeringskraven i en upphandling i vissa fall inte bör kunna åberopa andras kapacitet, eftersom att det kan ses som just ett konkurrensbegränsande samarbete (se bland annat s. 135 och 152 i rapporten).

  Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för såväl det konkurrensrättsliga som det upphandlingsrättsliga området. Vill du kontakta dem kan du göra det via deras frågeforum.

  Läs mer
  Se även inläggen Kan jag godkänna anbud från två samarbetspartners eller är det alternativa anbud? och Åberopande av ett annat företags kapacitet som också in sin tur lämnat anbud i vår Frågeportal.

  Uppdaterad: den 30 april 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.