Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Känner ni till någon ny tillgänglighetslag?

Hej! Känner ni till en ny tillgänglighetslag för hållplatser, fordon, web, appar vid upphandling av kollektivtrafik (buss) i Sverige. Jag tänker att det kan vara EN 301 549, det nya Tillgänglighetsdirektivet, Lagen om Kollektivtrafik (2010: 1065), alt rent Upphandlingslagarna i Sverige som skärps från 1 jan 2017 (enligt PTS). Kan ni hjälp mig? Vilka lagar måste man ta hänsyn till så att vi kravställer om en bra tillgänglighet för personer med funktionshinder.

Kommentarer

 • Hej Anna,

  Av LOU framgår att när det som anskaffas ska användas av fysiska personer ska de tekniska specifikationerna bestämmas med beaktande av samtliga användares behov, däribland tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Undantag får göras endast om det finns särskilda skäl. Om EU i en rättsakt har antagit obligatoriska krav på tillgänglighet, ska de tekniska specifikationerna bestämmas med hänvisning till den rättsakten (se 9 kap. 2 § LOU). Det stämmer att upphandlingslagstiftningen på denna punkt skärptes från den 1 januari 2017 (jfr 6 kap. 1 § andra stycket gamla LOU).

  Regeringen har lämnat en propositionen med förslag till en ny lag om tillgänglighet till digital offentlig service (se Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet, prop. 2017/18:299). I propositionen lämnas förslag till en ny lag om tillgänglighet till digital offentlig service och genomför därmed Webbtillgänglighetsdirektivet (direktiv 2016/2102/EU av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer). Den föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

  Webbtillgänglighetsdirektivet omfattar statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och landsting, offentligt styrda organ samt sammanslutningar av dessa aktörer. Direktivet omfattar också privata aktörer som med offentlig finansiering bedriver yrkesmässig verksamhet inom bland annat skola, hälso- och sjukvård samt omsorg. Det finns också vissa undantag, till exempel public service-företag och vissa icke-statliga organisationer. De aktörer som omfattas av kraven benämns offentliga aktörer.

  Enligt den föreslagna lagen ska digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör, via en teknisk lösning som står under aktörens kontroll, vara tillgänglig i enlighet med tillgänglighetskraven i de föreskrifter som meddelas med stöd av lagen. Föreskrifterna ska utfärdas enligt artikel 6 i webbtillgänglighetsdirektivet. Vilken myndighet som ska utfärda föreskrifter är inte definierat i förslaget, inte heller tillsynsmyndighet.

  Olika tidpunkter gäller också för när kraven i direktivet ska börja tillämpas för vissa typer av digital service. (Notera dock att direktivet inte kommer att vara genomfört i tid då lagen föreslås träda i kraft 1 januari 2019.) I direktivet anges det vidare  olika tidpunkter för när kraven ska börja gälla för befintliga respektive nya webbplatser samt mobila applikationer. För offentliga myndigheters webbplatser som offentliggjorts efter den 22 september 2018 ska bestämmelserna börja tillämpas från och med den 23 september 2019. För offentliga myndigheters webbplatser som offentliggjorts före den 23 september 2018 ska bestämmelserna börja tillämpas från och med den 23 september 2020. För offentliga myndigheters mobila applikationer ska bestämmelserna börja tillämpas från och med den 23 juni 2021.

  Webbtillgänglighetsdirektivet hänvisar till de krav som anges i standarden EN 301 549, ”Tillgänglighetskrav lämpliga vid offentlig upphandling av IKT produkter och tjänster i Europa” (se svensk översättning). Det är en standard som ska underlätta kravställande avseende tillgänglighet vid offentlig upphandling av IT. Denna standard är inte harmoniserad. EU-kommissionen avser att senast den 23 september 2018 ha publicerat så kallade genomförandeakter med vilka krav som ska ställas enligt webbtillgänglighetsdirektivet. Regeringen föreslår att särskilda föreskrifter utfärdas för detta.

  Upphandlingsmyndigheten inväntar lagstiftningen och de föreskrifter som kommer utfärdas med vilka tillgänglighetskrav som ska gälla för att bedöma vilket stöd som behövs kring tillgänglighetskrav vid offentliga upphandlingar. Andra myndigheter med särskilt ansvar för tillgänglighet och digitalisering har mer information. I första hand hänvisar vi till Myndigheten för delaktighet för att svara på frågor om tillgänglighetslagstiftningen generellt.

  Nedan följer en kort redogörelse för ett par regler som kan vara aktuella att titta närmre på vid en upphandling av kollektivtrafiksrelaterade varor och tjänster.

  Enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska bland annat en regionala kollektivtrafikmyndigheten verka för att den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärsgrupper.

  Av lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik framgår bland annat att den som har tillsyn över kollektivtrafik och den som utövar sådan trafik skall se till att trafiken anpassas med hänsyn till resenärer med funktionshinder.

  På vår webbplats redogör vi för ytterligare ett par exempel på lagar och regler om tillgänglighet. Se även Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG:s) webbplats.

  Notera särskilt att redogörelsen ovan inte ska anses som uttömmande.

  Uppdaterad: den 24 september 2018

  Med vänlig hälsning,
  Gustav
 • Det pågår förhandlingar i EU om det så kallade Tillgänglighetsdirektivet, European Accessibility Act. Det omfattar informations- och kommunikationsteknik inom bland annat passagerartransportområdet: flyg, tåg, färjetrafik och buss. Enligt förslaget skulle bl.a. webbar och mobilappar omfattas, inkl. realtids reseinformation och biljettbokningstjänster samt även biljettautomater och incheckningsautomater. Eftersom direktivet förhandlas vet vi inte när det träder i kraft men enligt förslaget ska merparten av kraven efterlevas sex år efter att direktivet trätt i kraft. Automater har enligt förslaget dispens och får fortsätta användas under ytterligare flera år framöver.
  För upphandling och utveckling av informations- och kommunikationsteknik är standarden EN 301 549 en god utgångspunkt. Det publicerades i augusti i år en ny version av standarden, som än så länge enbart finns på engelska. Kan hämtas från Europeiska Telekomstandardiseringens webbplats - https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/02.01.02_60/en_301549v020102p.pdf
  Generell information om direktivförslaget finns här: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202
  Andreas Richter
 • Tack väldigt bra info.

  Av någon anledning såg jag aldrig svaret från Gustaf. men nu dök svaret från Andreas upp i min inkorg.

  Tack!
  Anna Lindgren

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.