Till senaste kommentaren

Kemikaliekrav i upphandlingar med återbrukskrav

 1. Hur går diskussionerna på Upphandlingsmyndigheten angående att man riskerar att cirkulera oönskade kemikalier om man inkluderar krav på återbruk i upphandlingar?
 2. Är det skillnad om man köper in nytt som sedan ska gå in i ett cirkulärt flöde eller om man väljer att återbruka det man redan har (t ex bygg, möbler, leksaker)?
 3. Hur löser man i upphandling konflikten att oönskade kemikalier cirkulerar när man återbrukar? Hur kan krav formuleras?

Kommentarer

 • Hej!
  Tack för din fråga. Nedan redogör vi för olika aspekter kring kemiska risker vid återbruk och hur man kan tänka.

  Gör en riskanalys när återbruk inkluderas i upphandlingar
  Att inkludera återbruk i upphandlingar är ofta fördelaktigt ur ett miljöperspektiv, jämfört med att upphandla nytillverkade produkter. Men det finns en risk att miljö- och hälsofarliga kemiska ämnen finns kvar i äldre återbrukade produkter. När en upphandlande myndighet väljer att upphandla återbrukade produkter bör myndigheten först göra en riskanalys där myndigheten värderar vilka risker med kemiska ämnen som kan vara aktuella i det fallet, det vill säga risker med de produkter eller i det produktområde som den specifika upphandlingen omfattar. Även andra frågor kring produktens säkerhet bör ingå.

  Saker som bör tas med i en riskbedömning är bland annat frågor kring det material som produkterna är tillverkade av, hur gamla produkterna är och hur produkterna ska användas. Om detta tas med i riskbedömningen blir det lättare att utvärdera vilken risk det finns för exponering av miljö- och hälsofarliga kemiska ämnen.

  Riskerna med återbruk kan se väldigt olika ut
  Riskerna för exponering ser olika ut beroende på vad som ska upphandlas. Exempelvis om det är leksaker som är avsedda för små barn ökar risken om leksaken kan stoppas i munnen. Vid upphandling av möbler till ett kontor finns inte samma risk. Spårbarheten kan ibland vara ett problem, eftersom ursprungstillverkaren och tillverkningsåret inte alltid är känt. Spårbarheten är dock väldigt viktig för att avgöra vilken kemikalielagstiftning som gällde vid tillverkningen av produkten.

  I renovering, om- och tillbyggnad kan finnas risker med gamla inbyggda material, därför bör en materialinventering göras före arbete i, eller rivning av byggnaden eller konstruktionen påbörjas. Materialinventeraren bör ha kunskap i området. Resultatet av inventeringen kan presenteras i en rapport med rekommendationer om hur olika material kan hanteras, vilka som kan återanvändas och vilka som bör omhändertas på andra vis. Det går att ställa krav på detta i en upphandling. Vi kommer snart presentera förslag på uppdatering av våra material- och avfallshanteringskrav och då är ni välkomna att läsa dessa och komma med synpunkter på dem.

  Hur kraven kan formuleras i upphandlingen för att inkludera återbruk
  Innan myndigheten utformar förfrågningsunderlaget är det också viktigt att det görs en behovsanalys. Redan i behovsanalysen kan det exempelvis ingå att se om det redan finns produkter i verksamheten som kan återbrukas internt, exempelvis möbler. När en myndighet upphandlar nya produkter bör det ställas krav, i det fall det är relevant, på att de ska kunna återbrukas i framtiden. Kravet skulle exempelvis kunna vara att produkterna ska vara märkta med information om tillverkare och tillverkningsår eller annan information som underlättar spårbarhet i framtiden. Det är också viktigt att nya produkter är fria från miljö- och hälsofarliga kemiska ämnen som kan hindra återbruk i framtiden, därför bör sådana krav ställas. Vi har stöd för att ställa sådana krav inom olika områden, de går att hitta i vårt kriteriebibliotek. Det är också viktigt att produkterna håller en god kvalitet, samt att de ska gå att reparera.

  Även leverantörer av återbrukade produkter ska kunna säkerställa att inte produkterna innehåller kemiska ämnen som utgör en risk. Vi har idag inga hållbarhetskriterier som är särskilt utformade för att använda vid upphandling av återbrukade produkter. Det går däremot att ställa krav på att leverantören arbetar med att minimera riskerna med miljö- och hälsofarliga kemiska ämnen i de återbrukade produkterna. Leverantörerna av återbrukade produkter bör också kunna lämna en garanti på produkterna.  I de fall produkterna vid reparation fått nya komponenter behöver leverantören kunna redogöra för att de material som använts.


  Joakim Hållbarhetsspecialist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.