Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Kan en upphandling överprövas efter att avtalsspärren löpt ut?

Hej,

Om en upphandlande myndighet har skickat tilldelningsbeslut och avtalsspärren om tio dagar har gått ut, vad är då möjligheterna att för en potentiell leverantör/anbudsgivare ändå klaga på upphandlingen innan avtalen skrivits under av de tio vinnande leverantörerna jämfört med efter att avtalen har skrivits på?

Civilrättsligt kan man starta en skadeståndsprocess länge har jag förstått. Men i övrigt?

Finns det i och med nya lagen något incitament för den upphandlande myndigheten att skynda på undertecknandet av avtalen?

Kommentarer

 • Hej Lotta!

  LOU innehåller två olika möjligheter till överprövning. Efter ansökan av en leverantör som anser sig ha lidit eller kunna komma att lida skada får allmän förvaltningsdomstol överpröva (1) en upphandling, och (2) giltigheten av ett avtal som har slutits mellan en upphandlande myndighet och en leverantör (20 kap. 4 § LOU).

  En ansökan om överprövning av en upphandling ska ha kommit in till förvaltningsrätten före utgången av avtalsspärren (20 kap. 11 § LOU). Möjligheten för anbudsgivare att överpröva upphandlingen försvinner efter att avtalsspärren har löpt ut. Bestämmelsen hänger samman med 6 § förvaltningsprocesslagen enligt vilken ett mål inte tas upp till prövning om en ansökan inte har skett inom föreskriven tid.

  En upphandling kan således inte överprövas efter att avtalsspärren löpt ut, oavsett om avtal har slutits eller inte. Nya LOU innebär därför ingen förändring av rättsläget som medför att avtalsslutandet bör påskyndas. Den upphandlande myndigheten bör dock som alltid säkerställa att avtal sluts innan anbudens giltighetstid löper ut.

  Under vissa förutsättningar är det även möjligt för en anbudsgivare att överpröva giltigheten av ett avtal som har slutits mellan en upphandlande myndighet och en leverantör (20 kap. 13 § LOU). Så kan till exempel vara fallet om ett avtal slutits under den pågående avtalsspärren. Efter att avtal har slutits mellan den upphandlande myndigheten och en leverantör kan upphandlingen inte överprövas, eftersom en sådan prövning inte påverkar det civilrättsliga avtalets giltighet (20 kap. 6 § andra stycket LOU). Möjligheten till överprövning av ett avtals giltighet är även betydelsefull om en otillåten direktupphandling genomförts, då ingen avtalsspärr löper vid direktupphandling (se 20 kap. 2 § punkten 4 LOU).

  Enligt huvudregeln kan en ansökan om överprövning av ett avtals giltighet göras inom sex månader från det att avtalet slöts (20 kap. 17 § LOU). Denna tidsfrist kan dock förkortas till 30 dagar om den upphandlande myndigheten genomför en efterannonsering (enligt 10 kap. 4 § LOU) eller skriftligen underrättar samtliga berörda leverantörer om att avtalet har slutits tillsammans med en sammanfattning av sådana upplysningar som avses i 12 kap. 13 § LOU.

  Läs gärna mer om reglerna om överprövning på vår webbplats.

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.