Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Kompletterande köp i nya LUF

LOU:s 50%-regel för kompletterande köp finns inte i kommande LUF enligt nedanstående skrivning. Innebär det att kompletterande köp i LUF inte alls är tillåtet eller att det inte finns någon faktiskt begränsning?

3.20.3 Kompletterande köp
LOU
Av LOU-direktivet framgår att ändringar av kontrakt är tillåtet, om det gäller vissa kompletterande byggentreprenader, tjänster eller varor. Alla nedanstående förutsättningar ska vara uppfyllda för att sådana kompletterande köp ska kunna göras:
 Köpet ska göras av den ursprungliga leverantören,
 ändringarna ingår inte i den ursprungliga upphandlingen,
 de ska vara nödvändiga,
 ett byte av leverantör kan inte ske av ekonomiska eller tekniska skäl, och
 ett byte skulle medföra betydande olägenheter eller betydligt större omkostnader för den upphandlande myndigheten.

Dessutom gäller förutsättningen att eventuella prisökningar inte får vara högre än 50 procent av värdet på det ursprungliga kontraktet. Om den upphandlande myndigheten genomför flera successiva ändringar ska denna begränsning tillämpas på värdet av varje ny ändring och inte på det sammanlagda värdet av de på varandra följande ändringarna. Sådana på varandra följande ändringar får dock inte syfta till att kringgå direktivet.
Upphandlingsmyndigheten konstaterar att denna bestämmelse har vissa likheter med
möjligheterna enligt nu gällande lagstiftning att direkttilldela vissa kontrakt om kompletterande tjänster och byggentreprenader (se 4 kap. 8 § första stycket punkten 1 LOU).

LUF
I LUF-direktivet gäller väsentligen samma regler. En skillnad är bestämmelserna i LOU-direktivet om att eventuella prisökningar inte får vara högre än 50 procent av värdet på det ursprungliga kontraktet, som saknas i LUF-direktivet.

Kommentarer

 • Hej Nils!

  Skillnaden mellan de nya LOU- och LUF-direktiven (direktiv 2014/24/EU och direktiv 2014/25/EU) innebär att det finns ett ytterligare krav på LOU-direktivet som inte finns i LUF-direktivet. Det är med andra ord möjligt att göra kompletterande beställningar enligt båda direktiven, men LOU-direktivet innehåller ytterligare en begränsning i form av en maximalt värde som kompletterande beställningar kan uppgå i. Kompletterande beställningar enligt LUF-direktivet kan således överstiga 50 %, men det förutsätter givetvis att de andra kraven i bestämmelsen är uppfyllda.

  Skillnaden finns även i de nuvarande bestämmelserna om förhandlat förfarande utan föregående annonsering vid kompletterande byggentreprenader eller tjänster (jämför 4 kap. 8 § första stycket punkt 1 och andra stycket LOU [2007:1091] och 4 kap. 2 § punkt 6 LUF [2007:1092]).

  För att visa på skillnaden kan du se hur förslaget till ny LOU och LUF är utformade.

  16 kap. 11 § förslag till ny LUF:

  11 § En kompletterande beställning av varor, tjänster eller byggentreprenader får göras från den leverantör som har tilldelats kontraktet utan att en ny upphandling måste genomföras, om

  1. beställningen har blivit nödvändig,
  2. leverantören av ekonomiska eller tekniska skäl inte kan bytas, och
  3. ett byte av leverantör skulle medföra betydande olägenheter eller betydligt större omkostnader för den upphandlande enheten.” (se bland annat prop. 2015/16:195 del 2 s. 1273)

  17 kap. 11 § förslag till ny LOU:

  " 11 § En kompletterande beställning av varor, tjänster eller byggentreprenader får göras från den leverantör som har tilldelats kontraktet utan att en ny upphandling måste genomföras, om beställningen inte innebär att värdet av kontraktet ökar med mer än 50 procent och under förutsättning att

  1. beställningen har blivit nödvändig,
  2. leverantören av ekonomiska eller tekniska skäl inte kan bytas, och
  3. ett byte av leverantör skulle medföra betydande olägenheter eller betydligt större omkostnader för den upphandlande myndigheten.

  Om flera kompletterande beställningar görs efter varandra, ska begränsningen i fråga om ökningen av värdet tillämpas på varje enskild beställning. ” (se bland annat prop. 2015/16:195 del 2 s. 1129-1130)

  De nya lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017.

  Med vänliga hälsningar

  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.