Till senaste kommentaren

Är det möjligt med upprepning av tidigare leveranser avropade från ett ramavtal?

Hej!

Kan förhandlat förfarande utan föregående annonsering användas i samband med ett avrop från ett ramavtal?

Avropet är levererat tillfyllest, men det finns saker i projektet som behöver utföras/kompletteras.

Är undantaget tillämplig?

Kommentarer

 • Hej Jonas,

  Inledningsvis bör det noteras att förhandlat förfarande utan föregående annonsering på grund av upprepning av tidigare tjänster eller byggentreprenader är ett fristående upphandlingsförfarande som kan användas vid upphandling över tröskelvärdena om förutsättningarna för det är uppfyllda. En annan sak att förutsättningarna för att använda denna möjlighet är beroende av vad som har skett i ett tidigare upphandlingsförfarande.

  Rättsläget får betraktas som oklart hur bestämmelsen om förhandlat förfarande utan föregående annonsering på grund av upprepning av tidigare tjänster eller byggentreprenader ska tolkas och tillämpas i praktiken. Detta gäller inte minst när den ursprungliga upphandlingen avser ett ramavtal.

  Det kan dock noteras att ett avrop (tilldelning av kontrakt enligt ett ramavtal) inte är ett upphandlingsförfarande. Det behöver tas hänsyn till vid tolkning av punkten 1 i bestämmelsen. Begreppet ”den ursprungliga upphandlingen” i punkterna 4–6 tar troligen inte sikte på ett avrop, utan i sådana fall på upphandlingen för att ingå ramavtalet. Vad som gäller får avgöras i rättstillämpningen.

  Utifrån omständigheterna i ditt exempel går det inte att bedöma om bestämmelsen är tillämplig. Är samtliga förutsättningar enligt bestämmelsen uppfyllda går det bra att tillämpa bestämmelsen.

  Läs mer
  Läs mer i inläggen Hur beräknas värdet av en kompletterande beställning? och Förhandlat förfarande på grund av upprepning av tidigare tjänster och byggentreprenader i vår Frågeportal. Ett alternativ till förhandlat förfarande utan föregående annonsering på grund av upprepning av tidigare tjänster eller byggentreprenader är kompletterande beställningar genom ändringar av ett kontrakt (det vill säga avropet inte ramavtalet), läs om hur dessa alternativ förhåller sig till varandra i uppdragsrapporten Ändringar av kontrakt och ramavtal - möjligheterna i den nya upphandlingslagstiftningen s. 29–31.

  Källhänvisningar
  • 6 kap. 18 § lag om offentlig upphandling (2016:1145) (LOU) – förhandlat förfarande utan föregående annonsering på grund av upprepning av tidigare tjänster eller byggentreprenader
  • 17 kap. 11 § LOU – kompletterande beställningar.
  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.