Till senaste kommentaren

Hur görs gränsdragningen mellan en koncession och ett arrende?

Kommunen ska bara arrendera ut marken (kostnadsfritt), sen sköter de resten. Det är därav jag undrar vad vi egentligen behöver göra eftersom Fortum inte får ett öre från oss. De investerar, de bygger och de sköter betalningssystemet. Och ja det kommer att ta betalt för elen och få denna intäkt själva. I dagsläget finns dock inte mycket pengar att hämta då elen är så billig i jämförelse med investeringen. Så i dagsläget är laddstationer nästan lite goodwill. Så vi bygger en infrastruktur för framtiden. Prognos för 2030 är att Sveriges fordonsflotta består av 30 % elbilar, både hybrider och rena elbilar. Det är detta scenario som vi behöver bygga en infrastruktur för. Men en befintlig infrastruktur är också en förutsättning för att folk (privatpersoner och företag) ska våga investera i elbilar.

Är detta att betrakta som koncession?
Tord Strandberg Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Tord!

  Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall. Vi kan därför inte bistå i en bedömning om det föreligger en koncession i det enskilda fallet. Generellt sett gäller följande.

  Koncession 
  Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) gäller för upphandling av byggkoncessioner och tjänstekoncessioner som genomförs av en upphandlande myndighet eller enhet.

  En koncession kännetecknas av att ersättningen består helt eller delvis av rätten att utnyttja det som koncessionen avser. Detta innebär att ersättning endast får utgå på två sätt; antingen (1) genom att leverantören får rätt att utnyttja föremålet för koncessionen eller (2) att denne dels får en sådan rätt, dels får betalning. Ersättningen till leverantören får inte utgå endast som betalning från den upphandlande myndigheten eller enheten, eftersom ersättningen då inte till någon del är avhängig av leverantörens egen rätt att utnyttja tjänsten. I sådana fall utgör kontraktet i stället ett sedvanligt tjänstekontrakt eller byggentreprenadkontrakt varigenom myndigheten eller enheten anskaffar en tjänst eller byggentreprenad mot betalning.
   
  I kravet att koncessionshavaren ska ha rätt att utnyttja tjänsten eller byggnadsverket som är föremål för koncessionen ligger även att denne tar över verksamhetsrisken. Den del av risken som överförs på koncessionshavaren ska omfatta verklig exponering för marknadens nycker. Det innebär att eventuella uppskattade förluster för koncessionshavaren inte ska vara endast nominella eller försumbara. Risken ska medföra att koncessionshavaren kanske inte får tillbaka de investeringar som gjorts och de kostnader som uppstått under tillhandahållandet av tjänsten eller byggentreprenaden under normala verksamhetsförhållanden. Detta gäller även om en del av risken ligger kvar hos den upphandlande myndigheten eller enheten.

  En tjänstekoncession kan till exempel föreligga om tjänsten kan säljas till andra än den upphandlande myndigheten eller enheten. Exempel på tjänstekoncessioner är drift av parkeringsplats där koncessionshavaren får ersättning från de som använder parkeringsplatsen och bedrivande av restaurang- och caféverksamhet i lokaler som tillhandahålls av en myndighet.

  Av det så kallade hyresundantaget följer emellertid att lagen inte gäller för tjänstekoncessioner som avser arrenderätt, varför en gränsdragning dem emellan kan vara betydelsefull. Det bör här påpekas att hyresundantaget endast kan tillämpas i situationer då en upphandlande myndighet avser att arrendera annans mark. Det omvända förhållandet, det vill säga där en upphandlande myndighet arrenderar ut mark aktualiserar däremot frågan om koncession.
   
  Arrende
  Arrende innebär en upplåtelse av jord till nyttjande mot vederlag och kan ske som jordbruks-, bostads-, anläggnings- och lägenhetsarrende. Jordabalken innehåller både allmänna regler om arrende i 8 kap. jordabalken och specifika regler om anläggningsarrende i 11 kap. jordabalken, vilket bör vara den typ av arrende som kan komma ifråga i det av dig beskrivna fallet.

  Anläggningsarrende föreligger när jord upplåtes på arrende för annat ändamål än jordbruk samt arrendatorn enligt arrendeupplåtelsen har rätt att för förvärvsverksamhet på arrendestället uppföra eller bibehålla byggnad, som inte är av endast ringa betydelse för verksamhetens bedrivande.

  Kännetecknande för anläggningsarrenden är att avtalet avser markens nyttjande för förvärvsverksamhet och avtalet är därigenom av mera renodlad ekonomisk art än vid jordbruksarrende och bostadsarrende. Vad som avses med förvärvsverksamhet utvecklas inte i förarbetena, men det bör avse verksamhet som bedrivs i vinstsyfte. Det finns inte någon begränsning att verksamheten ska vara av visst slag. I förarbetena sägs att bestämmelserna bör ”gälla oavsett om rörelsen på arrendeområdet gäller servicenäringar, handel, industri, hotell och restaurangverksamhet eller liknande” (prop. 1968:19 s. 96).

  Gränsdragningen mellan koncession och anläggningsarrende
  Det finns dessvärre inga vägledande avgöranden gällande gränsdragningen mellan koncessioner och arrenden.

  I Förvaltningsrätten i Malmös dom i mål nr 4531–17 överprövades en upphandling av ett 25-årigt campingarrende där arrendatorn skulle sköta både campingverksamheten och driften av campingen både praktiskt och tekniskt. Förvaltningsrätten klargjorde inte rättsläget avseende gränsdragningen, utan konstaterade att det var ostridigt i målet att den aktuella upphandlingen utgjorde en upphandling av en tjänstekoncession.

  Gränsdragningen har till viss del berörts av Konkurrensverket beslut dnr 35/2011. Ärendet rörde Göteborgs Hamn Aktiebolags ingående av ett avtal med en leverantör avseende drift av Älvsborgsterminalen i Göteborg. Göteborgs Hamn Aktiebolags hävdade att avtalet utgjorde ett arrendeavtal. Enligt Konkurrensverket var dock det huvudsakliga syftet med avtalet att leverantören skulle utföra de aktuella tjänsterna samt uppbära betalning från köpare av sådana tjänster, det vill säga terminalens kunder.

  Avtalet stadgade en skyldighet för leverantören att utföra de aktuella terminal-verksamhetstjänsterna och innehöll en detaljerad reglering av hur och på vilket sätt tjänsterna skulle tillhandahållas. Avtalet reglerade dessutom konsekvenser vid leverantörens bristande uppfyllande av sådana krav. Leverantören hade därmed avskurits från rätten att bedriva annan verksamhet på terminalområdet och ålagts en skyldighet att bedriva verksamhet enligt avtalet. Konkurrensverkets slutsats i ärendet var därför att avtalet kvalificeras som en tjänstekoncession.

  Slutsats 
  Mot bakgrund av Konkurrensverkets beslut bör gränsdragningen mellan tjänstekoncessioner och anläggningsarrenden avgöras utifrån avtalets huvudsakliga syfte. Detta innebär att skillnaden dem emellan ligger i om koncessionshavaren (arrendatorn) kan anses utföra arbete för den upphandlande myndighetens räkning. Om en upphandlande myndighet arrenderar ut mark ska den därför först pröva ifall en koncession föreligger utifrån dessa förutsättningar. Om ingen koncession föreligger omfattas arrendet inte av upphandlingsskyldighet enligt LUK.

  Läs mer
  Läs även inläggen Vad är en tjänstekoncession? och Kan den upphandlande myndigheten anskaffa tjänster i en tjänstekoncession? i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  • 1 kap. 2 § lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) – när LUK gäller
  • prop. 2015/16:195 s. 352–353 – ersättningens betydelse för om det är ett tjänstekontrakt eller en tjänstekoncession
  • C-458/03 Parking Brixen – ett typexempel på tjänstekoncession är drift av parkeringsplats
  • Högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD 2012 ref. 29 – ett typexempel på tjänstekoncession är bedrivande av restaurang- och caféverksamhet i lokaler som tillhandahålls av en myndighet
  • 3 kap. 27 § LUK – hyresundantaget
  • 11 kap. 1 § jordabalk (1970:994) – anläggningsarrenden i jordabalken.
  Uppdaterad: den 20 december 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.