Till senaste kommentaren

Avtalets löptid: Kontrakt tills vidare

Om ett uppdrag ska köpas in årligen vid en given tidpunkt och ett givet objekt för en mindre summa, finns det då några hinder mot att skriva ett kontrakt på obestämd tid/tills vidare?
ex. besiktning av instrument som ska ske årligen och kommer att kosta ca 15 000 kr per år.

Kommentarer

 • Publicerad: den 6 december 2018:

  Hej,

  Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) får ramavtal som huvudregel inte löpa längre än 4 år och får bara löpa under en längre tid om det finns särskilda skäl.

  För andra typer av avtal än ramavtal, det vill säga kontrakt, finns det inte någon uttrycklig bestämmelse om begränsning av kontraktets löptid. EU-domstolen har i ett mål uttalat att det är främmande för regelverket om offentlig upphandling att offentliga kontrakt ingås för obestämd tid. EU-domstolen har i ett senare mål angett att starka skäl, däribland upprätthållandet av konkurrensen, talar för att tilldelning av koncessioner (som var aktuellt i målet) för en obegränsad tid inte är förenligt med EU:s rättsordning. I förarbetena till LOU anges även att ett kontrakt innebär en marknadsintervention och att vad som är en acceptabel löptid för ett visst kontrakt därför ytterst får avgöras genom en proportionalitetsbedömning i förhållande till vad det är som anskaffas.

  Konkurrensverket har i ett beslut där gamla LOU var aktuell framfört följande: ”Vi anser att det, annat än undantagsvis, inte kan anses förenligt med de grundläggande principerna att en upphandlande myndighet ingår avtal med en förlängningsklausul som medför att avtalet kan löpa i oändlighet. Principen om likabehandling förutsätter att upphandling sker i konkurrens efter förutbestämda perioder. Konkurrenterna till den kontrakterade leverantören skulle annars aldrig få möjligheten att konkurrera om det aktuella uppdraget. EU-domstolen har konstaterat att ett sådant tillvägagångssätt kan på sikt hindra konkurrensen mellan potentiella leverantörer.” (Konkurrensverkets beslut, dnr 446/2014, s. 6)

  För bedömningar om avtalstidens längd enligt gamla LOU se bland annat NOU info 93-95 s. 59, NOU info 1996 s. 41 och 46-47, NOU:s nyhetsbrev mars 1999 s. 13–14, NOU:s yttrande i Regeringsrättens mål nr 998-2003 (dnr 2003/0176-29) s. 1 f. och 5–9, RÅ 1999 not. 1 och Konkurrensverkets beslut dnr 306/2009 s. 8. Jämför även Förvaltningsrätten i Uppsalas dom i mål nr 4734–11 E s. 22–23.

  Beräkning av upphandlingens värde
  Vad som gäller vid beräkningen av värdet av en icke-direktivstyrd upphandling enligt 19 kap. LOU som löper på obestämd tid är oklart.

  Vid beräkningen av en motsvarande direktivstyrd upphandling finns i vissa fall särskilda bestämmelser att ta hänsyn till. Värdet av en sådan upphandling som avser leasing, hyra eller hyrköp av varor på en bestämd tid om högst tolv månader ska uppskattas till den totala kostnaden under löptiden. Om löptiden är längre än tolv månader, ska värdet uppskattas till den totala kostnaden, inklusive varans restvärde. Om löptiden är obestämd eller inte kan fastställas vid värdetidpunkten, ska värdet uppskattas till månadsvärdet multiplicerat med 48.

  Om istället en tjänst upphandlas utan att det totala belopp som ska betalas för tjänsten anges, ska värdet av upphandlingen vara det som ska betalas för tjänsten under kontraktets löptid, om denna är högst 48 månader. Om löptiden är längre eller om den är obestämd, ska värdet uppskattas till månadsvärdet multiplicerat med 48.

  Läs mer
  Se även inlägget Varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer eller som ska förnyas (återkommande behov).

  Källhänvisningar
  • 7 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – ett ramavtal får löpa under längre tid än fyra år endast om det finns särskilda skäl
  • EU-domstolens mål C‑454/06 Pressetext – det är främmande för regelverket om offentlig upphandling att offentliga kontrakt ingås för obestämd tid
  • EU-domstolens mål C-451/08 Helmut Muller – starka skäl, däribland upprätthållandet av konkurrensen, talar för att tilldelning av koncessioner (som var aktuellt i målet) för en obegränsad tid inte är förenligt med EU:s rättsordning
  • prop. 2015/16:195 s. 515 – ett kontrakt innebär en marknadsintervention och att vad som är en acceptabel löptid för ett visst kontrakt därför ytterst får avgöras genom en proportionalitetsbedömning i förhållande till vad det är som anskaffas
  • 5 kap. 10 § LOU – värdet av en icke-direktivstyrd upphandling som avser leasing, hyra eller hyrköp av varor på en bestämd tid om högst tolv månader ska uppskattas till den totala kostnaden under löptiden. Om löptiden är längre än tolv månader, ska värdet uppskattas till den totala kostnaden, inklusive varans restvärde om löptiden är obestämd eller inte kan fastställas vid värdetidpunkten, ska värdet uppskattas till månadsvärdet multiplicerat med 48
  • 5 kap. 13 § LOU – om en direktivstyrd upphandling av en tjänst upphandlas utan att det totala belopp som ska betalas för tjänsten anges, ska värdet av upphandlingen vara det som ska betalas för tjänsten under kontraktets löptid, om denna är högst 48 månader. Om löptiden är längre eller om den är obestämd, ska värdet uppskattas till månadsvärdet multiplicerat med 48.
  Uppdaterad: den 14 augusti 2019

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.