Till senaste kommentaren

Avtalets löptid vid tilldelning av kontrakt genom ett dynamiskt inköpssystem (DIS)

Finns det någon begränsning av ett kontrakts löptid om man har tilldelat kontraktet genom ett dynamiskt inköpssystem? Skulle man exempelvis kunna ha en längre löptid än 4 år om kontraktet är av ramavtalskaraktär?

Kommentarer

 • Hej Åsa,

  Det finns inga uttryckliga begränsningar av ett kontrakts löptid om man har tilldelat kontraktet genom ett dynamiskt inköpssystem.

  I förarbetena till lagen om offentlig upphandling (LOU) anges att även ett kontrakt innebär en marknadsintervention och att vad som är en acceptabel löptid för ett visst kontrakt därför ytterst får avgöras vid en proportionalitetsbedömning i förhållande till vad det är som anskaffas (se prop. 2015/16:195 s. 515). För att läsa mer om kontraktets löptid se inlägget Hur långt får avtalets löptid vara för kontrakt respektive ramavtal?.

  Det är lite oklart vad du avser med ”om kontraktet är av ramavtalskaraktär”. I upphandlingsrätten är ett avtal ett kontrakt eller ett ramavtal. Eftersom det inte går att tilldela ramavtal inom ett dynamiskt inköpssystem enligt bestämmelserna i lagen finns det ingen särskilt reglerad längsta tillåten avtalstid att förhålla sig till.

  Det finns inga bestämmelser i lagen som reglerar hur ett avtal som både har inslag av ett kontrakt och ramavtal ska hanteras. Frågan har dock prövats i Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 1871–13. I målet inhämtades även ett yttrande från Konkurrensverket i vilket Konkurrensverket anförde att det bör vara huvudsaksprincipen som avgör hur avtalet ska klassificeras, inte överviktsprincipen. I yttrandet hämtade Konkurrensverket vägledning från bestämmelserna om blandade kontrakt (se punkten 21 i Konkurrensverkets yttrande med hänvisning till punkterna 17–18, som i sin tur hänvisar till 1 kap. 25–26 §§ gamla LUF, enligt vilka huvudsaksprincipen gäller).

  Kontrollerad: den 23 juli 2018

  Med vänlig hälsning
  Gustav
 • Hej och tack för svaret.

  Konkretiseras min fråga om vad jag menar med "kontraktet är av ramavtalskaraktär". Om jag genom ett dynamiskt inköpssystem (DIS) vill handla upp ett kontrakt som innebär att vi kan köpa in specificerade varor och tjänster utifrån vårt behov, räknas det då som som ett ramavtal och därigenom inte går att handla upp genom ett DIS?
  Åsa Lindström
 • Hej Åsa,

  Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) avses med ramavtal ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren i kontrakt som senare ska tilldelas under en given tidsperiod (se 1 kap. 20 § LOU).

  Med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer, och avser leverans av varor, tillhandahållande av tjänster eller utförande av byggentreprenad (se 1 kap. 15 § LOU).

  Gränsdragningen för om ett avtal utgör ett ramavtal eller kontrakt är inte helt tydlig (se den tidigare hänvisade domen och Konkurrensverkets yttrande).

  Av din fråga framgår att ni enligt avtalet ”kan” köpa in varor och tjänster utifrån ert behov. Detta tyder på att det kan vara frågan om ett ramavtal. För att avgöra detta måste en bedömning ske i det enskilda fallet. Vi kan inte avgöra om det är frågan om ett ramavtal i ert fall, eftersom vi inte gör bedömningar i det enskilda fallet.

  Om avtalet är att betrakta som ett ramavtal går det inte att tilldela det inom ett dynamiskt inköpssystem.

  Kontrollerad: den 23 juli 2018

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.