Till senaste kommentaren

Hur vet vi om en upphandling har ett bestämt gränsöverskridande intresse?

Hej!

Inför anskaffning av Körkortsutbildning syns att följande CPV koder gäller enligt bilaga 2 a Välfärdstjänster:
 • 80411000-8 Trafikskoletjänster
 • 80411000-9 Tjänster för körkortsprov
 • 80411200-0 Körlektioner
Mer bakgrundsinformation:
Upphandlingen avser ett nationellt behov och ska således omfatta hela Sverige. 

Bedömningen huruvida det finns ett gränsöverskridande intresse inför denna typ av upphandling - hur ser ni på detta?

Finns det klara indikationer för just dessa tjänster eller finns det i övrigt andra omständigheter som den upphandlande myndigheten bör titta på för att bedöma huruvida det finns ett gränsöverskridande intresse?

Kommentarer

 • Hej Therese,

  Det är omständigheter i det enskilda fallet som avgör om en upphandling har ett bestämt gränsöverskridande intresse eller inte, vilket innebär att en bedömning alltid måste göras i varje enskilt fall. Generellt sett gäller följande.

  Vilken typ av tjänst som upphandlingen avser kan påverka bedömningen, men det är inte den enda omständigheten som den upphandlande myndigheten behöver beakta vid bedömningen.
  Följande indikatorer kan innebära att ett avtal har ett bestämt gränsöverskridande intresse:
  • avtalets värde i kombination med krav och villkor i avtalet
  • att tjänsten ska utföras på en plats som är lämplig för att locka till sig utländska näringsidkare
  • särskilda egenskaper hos de aktuella tjänsterna.
  Det innebär att exempelvis en lång uppstartstid, vilket kan vara extra förmånligt för utländska leverantörer, eller ett högt värde kan påverka om avtalet ska anses ha ett bestämt gränsöverskridande intresse eller inte.

  Sannolikheten för att det finns ett gränsöverskridande intresse kan även vara högre om tjänsten exempelvis ska utföras nära gränsen till ett annat land eller om infrastrukturen i det geografiska området gör det ekonomiskt intressant för utländska leverantörer. Vid sådana fall kan även avtal av låga värden ha ett bestämt gränsöverskridande intresse.

  Särskilda egenskaper som ökar sannolikheten för att det finns ett gränsöverskridande intresse kan exempelvis vara om tjänsterna kan utföras på distans.

  Den upphandlande myndighet har alltid möjlighet att tillämpa de grundläggande upphandlingsprinciperna. Om myndigheten tillämpar principerna behöver den förstås inte göra någon bedömning av om det finns ett bestämt gränsöverskridande intresse. Om det i det enskilda fallet är svårt att bedöma om en upphandling har ett gränsöverskridande intresse eller inte bör myndigheterna iaktta försiktighet och tillämpa de grundläggande upphandlingsprinciperna.

  Vi håller på att ta fram ett vägledande material kring bland annat hur bedömningen av avtals bestämda gränsöverskridande intresse ska göras. När det är publicerat kommer vi att hänvisa till det i detta inlägg.

  Läs mer
  Läs mer om vad ett bestämt gränsöverskridande intresse är och vad som kan ligga till grund för bedömningen på vår webbplats.

  Källhänvisningar
  • EU-domstolens dom i de förenade målen C-147/06 och C-148/06 SECAP och Santorsopunkt 24 – exempel där ett byggentreprenadkontrakt skulle kunna ha ett bestämt gränsöverskridande intresse på grund av dess uppskattade värde, i kombination med villkoren i avtalet eller det förhållandet att entreprenaden ska utföras på en plats som är lämplig för att locka till sig utländska näringsidkare
  • EU-domstolens dom i mål C-699/17 Allianz Vorsorgekasse – exempel där det fanns ett bestämt gränsöverskridande intresse, målet rörde ett tjänstekontrakt till ett betydande värde (nära tröskelvärdet) som inte krävde någon fysisk närvaro av personal eller materiel och därför kunde utföras på distans
  • prop. 2017/18:158 s. 74 – om det är svårt att avgöra om avtalet har ett bestämt gränsöverskridande intresse bör de grundläggande upphandlingsprinciperna tillämpas.
  Uppdaterad: den 9 januari 2020

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.