Till senaste kommentaren

Hur upphandlar vi ett kontrakt om en del av kontraktet är undantaget från LOU?

Är kostnaden för att skaffa en rating inför ett obligations/certifikatprogram undantaget LOU? Själva obligationsmarknadsprogrammet är undantaget men hur fungerar det med själva ratingprocessen som görs hos ett ratinginstitutet så som exempelvis Moodys och Standard & Poor?

Kommentarer

 • Hej Johanna,
   
  Omfattningen av undantaget för vissa finansiella tjänster
  LOU innehåller ett undantag för vissa finansiella tjänster i 3 kap. 24 § LOU. Enligt bestämmelsens första punkt gäller inte LOU för upphandling som avser finansiella tjänster i samband med utfärdande, försäljning, förvärv eller överlåtelse av värdepapper eller andra finansiella instrument.

  Upphandlingsmyndigheten göra inga bedömningar i enskilda fall och om obligationsmarknadsprogrammet är undantaget LOU:s tillämpningsområde eller inte enligt 3 kap. 24 § LOU kan jag inte svara på.

  Vad som omfattas av begreppet finansiella tjänster bestäms av CPV-nomenklaturen, se Kommissionens förordning (EG) nr 213/2008, närmre specifikt CPV-koderna 66100000-1 till 66190000-8. Det är alltså inte samtliga finansiella tjänster som kan komma i fråga för undantaget utan endast de finansiella tjänster som anses vara ”Bank- och investeringstjänster” enligt ovan nämnda förordning. Bland annat omfattas inte kapitalförvaltning eller försäkringstjänster av undantaget.

  För att upphandlingen av ratingprocessen ska kunna undantas från LOU:s tillämpningsområde ska tjänsten omfattas av någon av de ovanstående CPV-koderna. Inom ramen för Upphandlingsmyndighetens Frågeportal kan vi inte ta ställning i den frågan.

  Om ratingsprocessen inte omfattas av undantagsbestämmelsen gäller följande.

  Blandade kontrakt
  Om kontraktet består av två delar, en tjänst (ratingprocessen i ditt exempel) och en vara (obligationsmarknadsprogrammet i ditt exempel) är det ett blandat kontrakt. Båda delarna faller in under LOU:s tillämpningsområde. Den ena delen (varan) är dock, enligt ditt exempel, undantagen genom en uttrycklig undantagsbestämmelse, medan tjänsten (ratingprocessen) inte omfattas av undantagsbestämmelsen i 3 kap. 24 § LOU.

  Det blandade kontrakten kan antingen vara delbart eller odelbart. Ett delbart blandat kontrakt är ett kontrakt där det ingår delar som kan särskiljas objektivt, medan ett odelbart blandat kontrakt är ett kontrakt där är det ingår delar som inte kan särskiljas objektivt (2 kap. 4 § LOU).

  När en upphandling avser ett blandat kontrakt måste den upphandlande myndigheten ta ställning till om kontraktet är delbart eller inte och frågan måste avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Bedömningen ska grunda sig på sakliga skäl, exempelvis tekniska eller ekonomiska, som innebär att det är motiverat och nödvändigt att tilldela ett enda kontrakt. Kontrakt har bedömts utgöra en odelbar helhet om delarna är beroende av varandra (jfr EU-domstolens dom i C-536/07 Kommissionen mot Tyskland, punkt 28).

  Om ni bedömer att kontraktet är ett delbart kontrakt kan ni tilldela det som separata kontrakt. Då ska de bestämmelser som är aktuella för respektive kontrakt tillämpas för just det kontraktet (se 2 kap. 6 § LOU). I ditt exempel skulle det kunna innebära att kontraktet för obligationsmarknadsprogrammet är undantaget från upphandlingsplikt enligt LOU medan ratingprocessen ska upphandlas enligt relevanta bestämmelser i LOU.

  Om det blandade kontraktet istället bedöms vara odelbart ska de bestämmelser som gäller för kontraktets huvudföremål tillämpas (se 2 kap. 12 § LOU). En bedömning får göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet och sambandet mellan de olika delarna av kontraktet, se det tidigare inlägget Undantag och upphandling i vår Frågeportal som berör frågan.

  Återkom gärna om du har följdfrågor.

  Uppdaterad: den 20 augusti 2018

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.