Till senaste kommentaren

Är det tillåtet att kräva betalning för att få tillgång till upphandlingsdokument?

Får en upphandlande myndighet kräva att leverantörer på egen hand ska köpa dokument av tredje part (exempelvis ett standarddokument utgivet av en privat aktör), för att tillgodogöra sig informationen i upphandlingsdokumenten?

Dokumentet ifråga "ingår" alltså i upphandlingsdokumenten men bifogas ej kostnadsfritt till alla leverantörer, vilket jag menar strider mot LOU 10:7, som stadgar "Den upphandlande myndigheten ska vid annonsering om upphandling, förhandsannonsering och annonsering om projekttävling med elektroniska medel ge fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten från den dag då annonsen publiceras."

Vid begäran om att bifoga dokumentet till övriga upphandlingsdokument blir svaret nej, och det lämnas ingen motivering till varför leverantör på egen hand ska köpa det.

Kommentarer

 • Hej,

  Precis som du nämner ska den upphandlande myndigheten vid annonsering om upphandling ge fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten (se 10 kap. 7 § LOU).

  Med upphandlingsdokument avses varje dokument som en upphandlande myndighet använder för att beskriva eller fastställa innehållet i upphandlingen (se 1 kap. 23 § LOU). Enligt direktivet avses med upphandlingsdokument alla dokument som utarbetas av den upphandlande myndigheten eller som den upphandlande myndigheten hänvisar till för att beskriva eller fastställa innehållet i upphandlingen eller förfarandet, inbegripet meddelanden om upphandling, förhandsmeddelanden som används som anbudsinfordran, tekniska specifikationer, det beskrivande dokumentet, förslag till kontraktsvillkor, format för de handlingar som ska lämnas in av anbudssökande och anbudsgivare, upplysningar om allmänt tillämpliga skyldigheter samt eventuella kompletterande dokument (se artikel 2 punkten 13 i LOU-direktivet).

  Om sådana standarder som du beskriver är att räkna som ett upphandlingsdokument är oklart och har mig veterligen inte prövats i domstol. Att döma av formuleringen i den hänvisade artikeln i direktivet kan man i vart fall tolka det som att det har varit lagstiftarens intention att definitionen ska tolkas brett.

  Vidare kan man ifrågasätta om en sådan hänvisning som du beskriver är förenlig med öppenhetsprincipen. För att vara mer transparent hade den upphandlande myndigheten exempelvis kunnat lyfta ur de kriterier som följer av den aktuella standarden och som är relevanta i den aktuella upphandlingen och ange dessa direkt i upphandlingsdokumenten.

  Inom ramen för Upphandlingsmyndighetens frågeportal kan vi tyvärr inte göra några bedömningar i enskilda fall. Om du önskar exempelvis närmare granskning av de dokument din fråga rör föreslår jag att du vänder dig till en upphandlingskonsult eller upphandlingsjurist på den privata marknaden.

  Om ni anser att en upphandling strider mot upphandlingslagstiftningen och ni anser er ha lidit eller kommer kunna lida skada på grund av detta kan ni begära att en förvaltningsdomstol överprövar upphandlingen. Du kan läsa mer om överprövning på vår webbplats.

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.