Till senaste kommentaren

Går det att ställa krav på antal anställda?

Hej,

Min referensgrupp vill ställa krav på att anbudsgivaren ska ha ett visst antal anställda för att man vill undvika att underleverantör anlitas. Själv ser jag inget syfte med det kravet. Eftersom anbudsgivaren har rätt att åberopa annans kapacitet finns ju ändå ingen garanti för detta oavsett antal anställda?

Kommentarer

 • Hej Håkan!

  Alla kvalificeringskrav som ställs måste vara ägnade och nödvändiga för att uppnå det avsedda ändamålet. En upphandlande myndighet får ställa krav på att anbudsgivaren ska förfoga över nödvändiga personalresurser med sådan erfarenhet som behövs för att kontraktet ska kunna fullgöras enligt en ändamålsenlig kvalitetsstandard. För att avgöra om ett krav är nödvändigt för att uppnå det avsedda ändamålet måste en proportionalitetsbedömning göras.

  En proportionalitetsprövning sker vanligen i tre steg. Det första innefattar frågan om åtgärden är ägnad att tillgodose det avsedda ändamålet. Det andra steget utgörs av en prövning av om den är nödvändig för att uppnå det avsedda ändamålet. Till sist bedöms om den fördel som det allmänna vinner står i rimlig proportion till den skada som åtgärden förorsakar berörda enskilda intressen.

  En upphandling får inte utformas i syfte att begränsa konkurrensen så att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt. Ett krav som ställs enbart i syfte att undvika att underleverantörer anlitas är otillåtet om det missgynnar mindre leverantörers möjlighet att kunna lämna anbud på ett otillbörligt sätt. Det framgår inte av din frågeställning om kravet är berättigat.

  Det framgår av EU-domstolens praxis att en leverantör har rätt att använda sig av ett annat företags kapacitet för att fullgöra ett kontrakt. En upphandlande myndighet får inte heller, enligt EU-domstolen, uppställa ett krav i upphandlingsdokumenten på att leverantören måste fullgöra kontraktet med egna resurser. Med dessa rättsfall i beaktande har Kammarrätten i Jönköping i ett fall konstaterat att ett krav på att inga underleverantörer fick anlitas under ett kontrakts fullgörande, var oproportionerligt och därför stred mot de grundläggande principerna i LOU. Generellt sett anses leverantörers möjlighet att använda sig av underleverantörer som en vidsträckt rättighet.

  Även om leverantörer kan åberopa något annat företags kapacitet anses det dock i vissa fall motiverat för upphandlande myndigheter att begränsa leverantörens möjligheter att använda sig av underleverantörer. En upphandlande myndighet får därför kräva att vissa uppgifter som är avgörande för anskaffningen ska utföras direkt av leverantören om kontraktet avser en tjänst, en byggentreprenad eller ett monterings- eller installationsarbete inom ramen för en upphandling av en vara. Vad som är avgörande för anskaffningen måste, enligt förarbetena, antas förutsätta avgörande uppgifter eller kritiska uppgifter för anskaffningen som är skäl av tyngd.  Särskilt eftersom kravet innebär att myndigheten ingriper i leverantörens allmänna rätt att använda sig av andra företags kapacitet. Om det i er situation anses nödvändigt att kräva att vissa delar av kontraktet utförs direkt av leverantören kan vi inte svara på eftersom Upphandlingsmyndigheten inte gör bedömningar i enskilda fall.

  Källhänvisningar:
  • 14 kap. 1 § första stycket punkten 3, 5 och 8 §, 4 kap. § 1-2 LOU.
  • EU-domstolen mål nr C-314/01 Siemens och C-406/14 Wroclaw p. 37, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3576–16 avseende att ett förbud mot att underleverantörer kan anses vara oproportionerliga.
  • EU-domstolen mål nr C-234/03 Contse och RÅ 1999 ref. 76 avseende proportionalitetsprincipen.
  • Prop. 2015/16:195 s. 1097 avseende upphandlande myndigheters möjlighet att kräva att vissa uppgifter ska utföras direkt av leverantören.

  Med vänlig hälsning,
  Klara Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.