Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Krav på arbetsrättsliga villkor - sanningsförsäkran

Hej,
Enligt den nya lagen om krav på arbetsrättsliga villkor (prop 2016/17:163) ska det vid behov ställas krav på leverantören som avser arbetsrättsliga förhållanden. Kan man rent praktiskt baka in en text i sanningsförsäkran där leverantören försäkrar att denne uppnår de krav som ställs?
Med vänlig hälsning
Kersti Smith

Kommentarer

 • Hej,

  De aktuella bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor är utformade som särskilda villkor för fullgörande av kontrakt (särskilda kontraktsvillkor). De innebär med andra ord att de är åtaganden som leverantören ska uppfylla då ett kontrakt utförs.

  Sanningsförsäkran är ett begrepp som används i upphandlingssammanhang i samband med uteslutningsgrunder enligt 13 kap lagen om offentlig upphandling (LOU). Av 15 kap. 9 § LOU framgår att ett intyg utfärdat av behörig myndighet får ersättas av en utsaga på heder och samvete (det vill säga en sanningsförsäkran), om sådana dokument inte utfärdas i staten i fråga, eller om de inte omfattar alla situationer enligt 13 kap. LOU.

  Begreppet egenförsäkran används i samband med tillämpning av ESPD-systemet. En egenförsäkran är en standardiserad egenförsäkran. Egenförsäkran innebär att anbudsgivare och anbudssökande intygar att de inte ska uteslutas ur upphandlingen, att de uppfyller kvalificeringskraven och att de kan ge in efterfrågade bevis för detta. Den upphandlande myndigheten får sedan begära in de dokument den ställt krav på när det av någon anledning krävs för att upphandlingen ska kunna handläggas vidare. Kontroll ska ske av sådana anbudsgivare som ska tilldelas kontrakt eller ramavtal i upphandlingen genom att myndigheten begär in och kontrollerar de angivna bevisen.

  Särskilda kontraktsvillkor omfattas varken av sanningsförsäkran eller egenförsäkran i den form som beskrivs i upphandlingsreglerna. Särskilda kontraktsvillkor är varken kvalificeringskrav eller tilldelningskriterier, men är åtaganden i det kontrakt som upphandlas och ska accepteras av anbudsgivaren. Vanligtvis sker det i och med att anbudet lämnas in. Eftersom ingen kontroll sker av särskilda kontraktsvillkor i samband med anbudsprövningen är uppföljning av villkoren viktigt för att säkerställa likabehandling.

  Läs mer
  Läs gärna mer om arbetsrättsliga villkor på vår webbplats.

  Uppdaterad: den 23 maj 2019

  Med vänlig hälsning,
  Charlotta Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.