Till senaste kommentaren

Är krav på byte av personal proportionerligt?

Kan man ställa krav att en leverantör, under pågående avtalstid, ska byta ut personal om man bedömer att de inte har kompetens för det tjänst som efterfrågas. Kan man då även ställa krav att ny personal ska godkännas av den upphandlande organisationen?
Eller ska man vid upphandlingen ställa mer specifika krav på personal dvs inte enbart att de ska ha tillräcklig kompetens för uppgiften. T.ex. krav att personal ska ha en viss grundläggande utbildning och x antal års erfarenhet?

Kommentarer

 • Hej Elisabeth,

  Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall, vilket innebär att vi inte kan svara på din fråga eftersom en bedömning måste göras utifrån samtliga omständigheter. Generellt sett gäller följande.

  En upphandlande myndighet har förhållandevis stort utrymme att själva besluta vilka krav och villkor som ska gälla i en upphandling. De krav och villkor som ställs ska dock vara kopplade till föremålet för upphandlingen och följa de grundläggande upphandlingsprinciperna, se särskilt proportionalitetsprincipen som bland annat innebär att upphandlande myndighet inte får ställa högre krav än vad som kan anses vara ändamålsenligt.

  För att avgöra om ett krav eller villkor är proportionerligt måste en bedömning göras i det enskilda fallet. En bedömning om ett visst krav är förenligt med proportionalitetsprincipen kan göras på flera sätt, men sker vanligen i tre steg.
  • Det första innefattar frågan om åtgärden är lämplig och effektiv åtgärd för att tillgodose det avsedda önskemålet.
  • Det andra steget utgörs av en prövning av om kravet är nödvändigt för att uppnå det avsedda ändamålet
  • Till sist bedöms om det fördel som det allmänna vinner står i rimlig proportion till den skada som åtgärden förorsakar berörda enskilda intressen. Det får alltså inte vinnas konkurrensbegränsade krav utan en god anledning.
  Avslutningsvis kan noteras att en upphandlande myndighet har en möjlighet att ange som kontraktsvillkor att de krav som är angivna i upphandlingsdokumenten även ska gälla under avtalets löptid. Efter att avtalet har ingåtts får den upphandlande myndigheten i regel inte godta leverantörens avvikelser från de krav som har ställts i upphandlingen. Vid avvikelser bör därför avtalsrättsliga sanktioner vidtas. Om parterna vill ändra avtalet framgår vilka ändringar av avtalet som är tillåtna av 17 kap. 9–14 §§ lagen om offentlig upphandling (LOU).

  Om ni är i behov av råd i det enskilda fallet rekommenderar vi att ni vänder er till en jurist i den egna organisationen eller på den privata marknaden.

  Läs mer
  Vi har tidigare besvarat en liknande fråga gällande utformning av krav och villkor i upphandling i inlägget Får man ställa krav som möjliggör enbart en leverantör i vår Frågeportal.
   
  Källhänvisning
  • 4 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – de grundläggande upphandlingsprinciperna
  • C-234/03 Contse och HFD 2016 ref 37 – om proportionalitetsbedömning i offentlig upphandling.
  Med vänlig hälsning,
  Josefine Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.