Till senaste kommentaren

Går det att ställa samma krav på CSR-arbete oberoende av leverantörens storlek?

Hej,

Är det rimligt att ett mindre bolag ska kunna uppvisa samma omfattning av CSR arbete som ett större bolag med omsättning på flera miljarder?
Med en utvärderingsmodell där CSR-bedömning blir utslagsgivande blir det praktiskt taget omöjligt att vinna mot en stor aktör trots att lägst anbudspris lämnas.

Detta blir konkurrenshämmande och uteslutande snarare än motsatsen, vilket inte borde ligga i linje med upphandlingslagstiftningens syfte.

Hur ser ni på detta?

Kommentarer

 • Hej,
  Tack för din fråga. Så som du konstaterar är ett av upphandlingsreglernas syften att ta tillvara konkurrensen på marknaden och hushålla med skattemedel, men också att främja den fria rörligheten och olika samhälleliga mål, såsom socialt ansvarstagande.

  Så vitt jag kan utläsa av frågan kan det aktuella kravet på CSR-arbete antingen vara ett så kallat kvalificeringskrav på leverantörerna eller ett tilldelningskriterium. Hur kravet är ställt får bedömas för att avgöra om det strider mot de grundläggande principerna i 4 kap. 1-2 §§ LOU:
  Principer för offentlig upphandling
  1 § Upphandlande myndigheter ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Upphandlingar ska vidare genomföras i enlighet med principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet.
  2 § En upphandling får inte utformas i syfte att undanta den från lagens tillämpningsområde och får inte heller utformas i syfte att begränsa konkurrensen så att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt.


  Upphandlingsmyndigheten kan inte göra någon bedömning av ett enskilt fall, men följande resonemang kan föras. Ett kvalificeringskrav handlar om att leverantörer ska ha tillräckliga resurser och kapacitet för att kunna utföra det uppdrag som upphandlas. Huvudregeln är att de krav som en upphandlande myndighet ställer måste vara kopplade till varan eller tjänsten som upphandlas. Enligt proportionalitetsprincipen ska den upphandlande myndigheten inte ställa andra eller högre krav än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med kraven. Ett krav som rör CSR-arbete måste således bedömas utifrån dess syfte i det enskilda fallet och utifrån vad som är föremålet för upphandlingen för att bedöma det är ett ändamålsenligt krav.

  När det gäller tilldelningskriterier (det vill säga kriterier som ligger till grund för att utvärdera det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån bästa förhållandet mellan pris och kvalitet) ska dessa kriterier ha anknytning till det som ska anskaffas och ska som huvudregel viktas inbördes. En utvärderingsmodell ska innehålla tydliga uppgifter om hur anbudsgivarna ska beskriva till exempel upplägg och genomförande för att anbuden ska kunna ges ett visst betyg eller mervärde. Otydliga uppgifter riskerar att öppna för godtyckliga bedömningar och då kan upphandlingen strida mot principerna om transparens och likabehandling.

  Vänliga hälsningar
  Charlotta
  Charlotta Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.