Till senaste kommentaren

Krav på Innehåll av särskilt farliga ämnen i textilier avseende upphandling av möbler

Hej,

Jag har i mitt arbete med upphandling av möbler hämtat hem hållbarhetskriterierna för textil i kriteriewizard.

När det gäller krav; Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckning) enligt nedan kursiv text finns en kommentar/information till upphandlaren som lyder:
"För att uppfylla detta krav bör anbudsgivaren ha ett fungerande kvalitetsledningssystem där kemikaliekontroll ingår. Även den upphandlande myndigheten bör ha ett fungerande kemikaliearbete och resurser för att hantera och följa upp inkommande information".

mer konkret, vad menas det att upphandlande myndighet behöver ha koll på? Är det koll på förändringar på kandidatlistan?

Om man inte har några resurser att hantera substitution av kemikalier, ska man då undvika att ställa nedan krav eller hur kan man annars hantera detta?

Kravet lyder:

Vid avtalsstart ska information om innehåll av ämnen, som finns upptagna på gällande kandidatförteckning (artikel 59 i Förordning (EG) nr 1907/2006 om Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)) och som finns i offererade produkter i halter över 0,1 vikts% (1000 mg/kg) per ämne, ges till den upphandlande myndigheten. Med 0,1 vikts% avses varje individuell del av en vara1.

Om nya ämnen förs upp på kandidatförteckningen under avtalstiden, ska den upphandlande myndigheten underrättas om dessa förekommer i offererade produkter. Detta ska ske inom sex månader efter europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) offentliggörande av en reviderad kandidatförteckning.

Kommentarer

 • Hej Maria,

  Det man som upphandlande organisation behöver göra är att genom uppföljning kontrollera att man får den information man ställt krav på. För att använda kravet är det också lämpligt att ni har resurser och rutiner internt (eller via konsult) för att ta hand om informationen. Att hålla koll på förändringar i kandidatförteckningen är leverantörens uppgift.

  Information om ämnen på kandidatförteckningen kan användas på olika sätt i den upphandlande organisationens arbete för en giftfri miljö. Hur den används beror på vilka mål man har i organisationen. Det kan exempelvis handla om att ni vill ha kunskap om vad som finns i produkterna rörande dessa miljö- och hälsofarliga ämnen. Det kan vara att märka ut produkter som inte innehåller ämnen på kandidatförteckningen i ett e-handelssystem, att undvika produkterna inom viss verksamhet som förskolor eller att helt välja bort produkterna vid avrop. Informationen kan också vara ett stöd om ni vill föra dialog med leverantören om möjligheterna att ersätta (substituera) miljö- och hälsofarliga ämnen i produkterna.

  Om man som upphandlande organisation inte har för avsikt att använda denna typ av information bidrar kravet till onödig administration hos både leverantör och upphandlande organisation.

  Den första delen av kravet, att lämna information om det finns ämnen upptagna på kandidatförteckningen som ingår i offererade produkter, är ett lagkrav när det gäller försäljning till yrkesmässig kund. För att vara säker på att få informationen kan det ändå vara bra att ställa kravet.

  Den andra delen av kravet, att underrätta upphandlande myndighet om nya ämnen som förs upp på kandidatförteckningen och ingår i offererade produkter, går utöver lagkravet. Det är lämpligt att ställa om man har för avsikt att använda informationen som i exemplen ovan.

  Vänliga hälsningar
  Anette Hållbarhetsspecialist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.