Till senaste kommentaren

Kan man ställa krav på svenska i tal och skrift vid utförandet av uppdraget?

Kan en kommun ställa krav på att utförande konsulter ska kunna uttrycka sig på svenska i både tal och skrift? Det är förståeligt att anbudet ska vara utformat på svenska och eventuella rapporter, men att vid genomförandet ställa krav på svenska ter sig begränsande gentemot skandinaviska företag.

Kommentarer

 • Hej Daniel!

  För att avgöra om ett språkkrav är förenligt med lagen om offentlig upphandling (LOU) behöver en bedömning göras i det enskilda fallet. Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall, vilket innebär att vi inte kan svara på din fråga. Generellt sett gäller följande.

  Upphandlande myndigheter är som utgångspunkt fria att utforma sin upphandling, samt avgöra vilka kvalifikationer som ska efterfrågas av anbudsgivarna, utefter myndighetens behov. Kraven måste dock alltid ha en koppling till kontraktsföremålet, vilket innebär att de ska avse och påverka just den efterfrågade tjänsten, produkten eller byggentreprenaden. Vidare ska kraven vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna och med unionsrätten (se RÅ 2010 ref. 78 och Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 2185–12).

  Proportionalitetsprincipen innebär att den upphandlande myndigheten inte får ställa högre krav på leverantören än vad som är nödvändigt för den aktuella upphandlingen. Principen om icke-diskriminering innebär att den upphandlande myndigheten inte får ställa krav som bara svenska företag känner till eller kan klara att uppfylla. Det gäller även när den upphandlande myndigheten inte förväntar sig att några utländska leverantörer ska lämna anbud.

  Om det är avgörande för att tjänsten ska kunna utföras på ett ändamålsenligt sätt skulle ett språkkrav kunna anses motiverat (se EU-domstolens dom i C-424/97 Haim och Förvaltningsrätten i Faluns dom i mål nr 5588–12). I målen ansågs det viktigt att utföraren kunde föra en dialog med patienterna samt sköta vissa administrativa uppgifter som krävde vissa språkkunskaper.

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist
 • Hej,

  Utifrån svaret ovan:
  - Är det rimligt att till en detaljprojektering för byggnation av gata och va, kräva att samtliga konsulter ska tala och skriva svenska?

  Det kan komma att exkludera både utländska bolag, men även svenska bolag med anställda konsulter som ännu inte till fullo behärskar svenska språket i både tal och skrift. Är kravet rimligt även om möten med beställaren kan hållas på svenska med konsultbolagets projektledare och teknikansvariga samt att alla handlingar levereras på svenska?

  Mvh Joakim
  Joakim
 • Hej Joakim,

  Om ett krav eller villkor är förenligt med de grundläggande upphandlingsprinciperna eller inte måste avgöras i varje enskilt fall, bland annat utifrån vad som upphandlas och vad syftet med upphandlingen är.

  För att ett krav eller villkor ska vara proportionerligt ska det ha ett naturligt samband med och stå i proportion till det behov som ska täckas. Kraven ska enkelt uttryckt inte vara onödigt konkurrensbegränsande. En bedömning om ett visst krav är proportionerligt eller inte kan gå till på flera sätt men sker vanligen i tre steg. Det första innefattar frågan om åtgärden är ägnad att tillgodose det avsedda ändamålet. Det andra steget utgörs av en prövning av om kravet är nödvändig för att uppnå det avsedda ändamålet. Till sist bedöms om den fördel som det allmänna vinner står i rimlig proportion till den skada som åtgärden förorsakar berörda enskilda intressen. Inom ramen för vår Frågeportal kan vi inte bedöma om kravet är förenligt med proportionalitetsprincipen eller inte.

  Vikten av att ha god kännedom om branschen
  Ett krav eller villkors konkurrensbegränsande effekt och förenlighet med de grundläggande principerna måste främst avgöras utifrån upphandlingsföremålet samt förhållandena på marknaden och i den aktuella branschen. Om den upphandlande myndigheten är osäker på om kravet eller villkoret är rimligt att ställa för leverantörer i den aktuella branschen kan det vara lämpligt att göra en välgrundad marknadsanalys och exempelvis skicka ut upphandlingsdokumenten på extern remiss till leverantörerna.

  Läs gärna mer om tidig dialog och extern remiss av upphandlingsdokumenten på vår webbplats.

  Om en upphandling strider mot principerna
  En leverantör som anser att en upphandlande organisation har utformat en upphandling i strid med de grundläggande principerna bör i första hand påtala detta för den upphandlande organisationen. På så sätt får de möjlighet att ta ställning till om kravet eller villkoret bör korrigeras eller om upphandlingen måste avbrytas. En leverantör som anser att en upphandlande organisation har brutit mot upphandlingsreglerna kan även ansöka om överprövning av en upphandling i allmän förvaltningsdomstol.

  Läs mer om överprövning på vår webbplats (se även underliggande webbsidor).

  Källhänvisningar
  • 4 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – de grundläggande upphandlingsprinciperna
  • prop. 2015/16:195 s. 1092 – krav ska ha ett naturligt samband med och stå i proportion till det behov som ska täckas
  • EU-domstolens dom i mål nr C-234/03 Contse och HFD 2016 ref. 37 – en proportionalitetsbedömning sker vanligen i tre steg
  • 20 kap. 6 § LOU – överprövning av en upphandling.
  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.