Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Får man ställa krav på att underleverantörer bara får användas i ett led?

Hej!

Får man ställa krav i upphandlingar på att leverantörer (anbudsgivare) får endast ha underleverantör i ett led? Förändras svaret om det är en SUA?

Med vänlig hälsning
Jenny

Kommentarer

 • Hej Jenny,

  Svaret på din fråga beror på omständigheterna i det enskilda fallet, varför mitt svar blir av mer generell karaktär.

  Vem är underleverantör?
  Med underleverantör avses normalt varje annan juridisk eller fysisk person som anbudsgivaren avser att anlita för att genomföra hela eller del av uppdraget (se Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 3150–14). Upphandlingsmyndigheten har i ett tidigare inlägg beskrivit ett antal kategorier av underleverantörer i upphandlingssammanhang. Det är inte möjligt att exakt ange var gränsen går för vem som är underleverantör och i sådana fall vilken typ av underleverantör det rör sig om.

  En upphandlande myndighet får begära att en leverantör ska lämna in uppgifter om hur stor del av kontraktet som leverantören kan komma att fullgöra genom att kontraktera en underleverantör, och vilka underleverantörer som leverantören avser att anlita för att fullgöra kontraktet i den delen. Om den upphandlande myndigheten vill utnyttja rätten att begära in den informationen ska det framgå av upphandlingsdokumenten (17 kap. 6 § LOU). Det finns ingen begränsning i hur många led av underleverantörer som myndigheten får begära uppgifter om, men en sådan begäran måste vara förenlig med proportionalitetsprincipen (se prop. 2015/16:195 s. 1126). Läs mer om proportionalitetsprincipen nedan.

  Om möjligheten att begränsa leverantörers rätt att anlita underleverantörer
  Generellt sett är möjligheten för en anbudsgivare att använda sig av underleverantörer omfattande (se 14 kap. 6 § LOU). Rätten att nyttja underleverantörer för utförande av delar av kontrakt är av stor betydelse för mindre leverantörers möjlighet att lämna anbud och en sådan begränsning ska göras endast i undantagsfall (se Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 3576–16 där den upphandlande myndighetens krav på att inga underleverantörer fick anlitas för att utföra tjänster under kontraktets fullgörande ansågs strida mot LOU).

  Gällande leverantörers rätt att åberopa andra företags kapacitet framgår av 14 kap. 8 § LOU att den upphandlande myndigheten får kräva att vissa uppgifter som är avgörande för anskaffningen ska utföras direkt av leverantören själv. Enligt förarbetena motsvarar formuleringen ”avgörande för anskaffningen” ordvalet ”kritiska” i artikel 63.2 i LOU-direktivet (se prop. 2015/16:195 s. 1097). Det går därför inte att få någon ledning utifrån denna skillnad.

  I förarbetena anges att vad som är avgörande för anskaffningen inte är preciserat i LOU-direktivet men det får antas förutsätta att vad som är avgörande uppgifter, eller kritiska uppgifter, för anskaffningen ska vara skäl av tyngd då kravet innebär att myndigheten ingriper i leverantörens allmänna rätt att använda sig av andra företags kapacitet (se prop. 2015/16:195 s. 1097).

  Ett krav som innebär att leverantörer endast får anlita underleverantörer i ett led måste vara förenligt med de grundläggande upphandlingsprinciperna. Det betyder bland annat att kravet ska vara likabehandlande och tydligt formulerat. Vidare ska kravet vara proportionerligt. En bedömning om ett visst krav är förenligt med proportionalitetsprincipen kan gå till på flera sätt men sker vanligen i tre steg. Det första innefattar frågan om åtgärden är ägnad att tillgodose det avsedda ändamålet. Det andra steget utgörs av en prövning av om kravet är nödvändig för att uppnå det avsedda ändamålet. Till sist bedöms om den fördel som det allmänna vinner står i rimlig proportion till den skada som åtgärden förorsakar berörda enskilda intressen (se exempelvis EU-domstolens dom i C-234/03 Contse och HFD 2016 ref. 37). Om ett krav är proportionerligt eller inte måste avgöras i varje enskilt fall utifrån de aktuella omständigheterna.

  Anlitande av underleverantörer vid SUA
  Som utgångspunkt torde bedömningen inte skilja sig åt om det är en säkerhetsskyddad upphandling som görs med säkerhetsskyddsavtal eller inte. De grundläggande principerna gäller fortfarande, men proportionalitetsbedömningen skulle i teorin kunna få ett annat utfall beroende på vad som är föremålet för kontraktet och syftet med det ställda kravet.

  Läs mer
  Läs mer om samarbeta med underleverantörer och andra samarbetspartners i upphandlingar på vår webbplats.

  Uppdaterad: den 22 augusti 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.