Till senaste kommentaren

Krävs det engelska som språk vid upphandling över tröskelvärdet?

Hej kommer gå ut med en förfrågan avseende 400m Kajbyggnation med ett riktvärde på entreprenaden ca 200milj sek.

Upphandlingen följer LUF och är en Generalentreprenad.

Fråga 1
Upphandling sker som förenklad upphandling (rätt eller fel?)
Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling.

Fråga 2
Kan jag kräva Anbudet skall vara angivet på svenska språket och prissatt i SEK?

Fråga 3
Alla handlingar inkl. AF-delen kommer vara på Svenska funkar det?

Med vänlig hälsning Johan Ericsson

Kommentarer

 • Hej Johan,

  Inledningsvis vill jag upplysa om att Upphandlingsmyndigheten inte kommenterar enskilda fall utan endast ger en allmän vägledning utifrån upphandlingslagstiftningen.

  Svar till fråga 1
  En upphandlande enhet får inte använda förenklat förfarande om det beräknade värdet av en upphandling av en byggentreprenad överstiger tröskelvärdet utan ska istället använda något av de förfaranden som anges i 6 kap. 1 § lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

  Svar till fråga 2

  I LUF (motsvarande gäller även för upphandlingar som genomförs enligt lagen om offentlig upphandling [LOU]) saknas uttrycklig reglering gällande krav på visst anbudsspråk. Det är därmed upp till den upphandlande myndigheten att besluta om vilket språk som ska användas i anbud, under förutsättning att kravet inte står i strid med de grundläggande upphandlingsprinciperna. Kammarrätten i Sundsvall har konstaterat att ett krav på att anbud ska lämnas på svenska inte stred mot de grundläggande upphandlingsprinciperna

  Av principen om ömsesidigt erkännande följer dock vissa skyldigheter att godta vissa intyg som utfärdas av behöriga myndigheter i andra medlemsstater. I ett avgörande av Kammarrätten i Jönköping hade den upphandlande myndigheten ställt krav på att anbud skulle lämnas på svenska. En anbudsgivare hade bifogat två intyg på engelska i sitt anbud. Trots kravet fann kammarrätten att det saknades anledning att förkasta anbudsgivarens anbud och konstaterade att intygen endast omfattade en sida vardera och var standardiserade. Intygen ansågs därmed vara förståeliga även för någon inom den aktuella branschen som saknade kunskaper i det engelska språket. Mot bakgrund av det skulle det anses oproportionerligt att förkasta anbudet enbart på den grunden att intygen inte var på svenska.

  Gällande prissättning i kronor (SEK) saknas uttryckliga regleringar gällande vilka krav som kan ställas. Den upphandlande myndigheten får därmed besluta hur prissättning ska ske under förutsättning att kravet inte står i strid med de grundläggande principerna.

  Personligen ser jag det närmast nödvändigt att ställa krav på att anbud ska lämnas enligt en viss valuta (till exempel SEK) för att möjliggöra en likabehandlande utvärdering av inkomna anbud.

  Sammanfattningsvis är det alltså upp till den upphandlande myndigheten att utforma upphandlingsdokumenten med beaktande av de grundläggande upphandlingsprinciperna.

  Svar till fråga 3
  I LUF (motsvarande gäller även för upphandlingar som genomförs enligt LOU) saknas uttrycklig reglering gällande vilket språk som ska användas i upphandlingsdokumenten. Mot bakgrund av att en upphandlande myndighet eller enhet får välja på vilket eller vilka av EU:s språk en annons ska publiceras på när den skickas till EU:s publikationsbyrå, bör rimligen upphandlingsdokumenten kunna vara författade endast på svenska eftersom svenska är ett av EU:s officiella språk.

  Källhänvisningar
  • Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 2488–10 – avgörande där domstolen har konstaterat att ett krav på att anbud ska lämnas på svenska inte stred mot de grundläggande upphandlingsprinciperna
  • Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 897-14 – av principen om ömsesidigt erkännande följer dock vissa skyldigheter att godta vissa intyg som utfärdas av behöriga myndigheter i andra medlemsstater
  • 7 § upphandlingsförordning (2016:1162) – en upphandlande myndighet eller enhet får välja på vilket eller vilka av EU:s språk en annons ska publiceras på när den skickas till EU:s publikationsbyrå.
  Med vänlig hälsning
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.