Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Krävs det engelska som språk vid upphandling över tröskelvärdet?

Hej kommer gå ut med en förfrågan avseende 400m Kajbyggnation med ett riktvärde på entreprenaden ca 200milj sek.

Upphandlingen följer LUF och är en Generalentreprenad.

Fråga 1
Upphandling sker som förenklad upphandling (rätt eller fel?)
Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling.

Fråga 2
Kan jag kräva Anbudet skall vara angivet på svenska språket och prissatt i SEK?

Fråga 3
Alla handlingar inkl. AF-delen kommer vara på Svenska funkar det?

Med vänlig hälsning Johan Ericsson

Kommentarer

 • Hej Johan,

  Inledningsvis vill jag upplysa om att Upphandlingsmyndigheten inte kommenterar enskilda fall utan endast ger en allmän vägledning utifrån upphandlingslagstiftningen.

  Svar till fråga 1
  Tröskelvärdet för byggentreprenader enligt LUF är 47 758 068 kronor (sedan 1 januari 2018: 52 620 561 kronor). En upphandlande enhet får inte använda förenklat förfarande om det beräknade värdet av en upphandling överstiger tröskelvärdet utan ska istället använda något av de förfaranden som anges i 6 kap. 1 § LUF.

  Svar till fråga 2

  I LUF (motsvarande gäller även för upphandlingar som genomförs enligt LOU) saknas uttrycklig reglering gällande krav på visst anbudsspråk. Det är därmed upp till den upphandlande myndigheten att besluta om vilket språk som ska användas i anbud, under förutsättning att kravet inte står i strid med de grundläggande principerna för offentlig upphandling (se 4 kap. 1 § LUF). Kammarrätten i Sundsvall har konstaterat att ett krav på att anbud ska lämnas på svenska inte stred mot de grundläggande principerna (se Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 2488-10).

  Av principen om ömsesidigt erkännande följer däremot vissa skyldigheter att godta vissa intyg som utfärdas av behöriga myndigheter i andra medlemsstater. I avgörandet från Kammarrätten i Jönköping mål nr 897-14 hade den upphandlande myndigheten ställt krav på att anbud skulle lämnas på svenska. En anbudsgivare hade bifogat två intyg på engelska i sitt anbud. Trots kravet fann kammarrätten att det saknades anledning att förkasta anbudsgivarens anbud och konstaterade att intygen endast omfattade en sida vardera och var standardiserade. Intygen ansågs därmed vara förståeliga även för någon inom den aktuella branschen som saknade kunskaper i det engelska språket. Mot bakgrund av det skulle det anses oproportionerligt att förkasta anbudet enbart på den grunden att intygen inte var på svenska.

  Gällande prissättning i kronor (SEK) saknas uttryckliga regleringar gällande vilka krav som kan ställas. Den upphandlande myndigheten får därmed besluta hur prissättning ska ske under förutsättning att kravet inte står i strid med de grundläggande principerna.

  Personligen ser jag det närmast nödvändigt att ställa krav på att anbud ska lämnas enligt en viss valuta (t.ex. SEK) för att möjliggöra en likabehandlande utvärdering av inkomna anbud.

  Sammanfattningsvis är det således upp till den upphandlande myndigheten att utforma upphandlingsdokumenten med beaktande av de grundläggande principerna för offentlig upphandling.

  Svar till fråga 3
  I LUF (motsvarande gäller även för upphandlingar som genomförs enligt LOU) saknas uttrycklig reglering gällande vilket språk som ska användas i upphandlingsdokumenten. Mot bakgrund av att en upphandlande myndighet eller enhet får välja på vilket eller vilka av EU:s språk en annons ska publiceras på när den skickas till EU:s publikationsbyrå (7 § upphandlingsförordningen (2016:1162), borde rimligen upphandlingsdokumenten kunna vara författade endast på svenska eftersom svenska är ett av EU:s officiella språk.

  Med vänlig hälsning
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.