Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Krävs en LOU-upphandling när en ideell förening ska handla upp en bidragsfinansierad vägupprustning

Vi är en ideell förening som fått offentliga bidrag (EU och kommun) till en vägupprustning. Vi avser att dela upp projektet i två delar, en som avser materialförsörjning och andra förberedelser och en som handlar om grusning och rördragning för el och fiber. Det sammanlagda värdet är c:a 2 miljoner tror vi. Kan vi betrakta det hela som en (eller två) byggentreprenader, och därför vara under tröskelvärdet på 47 miljoner? Kan vi då också nöja oss med att infordra anbud från några olika entreprenörer som vi själva väljer?

Kommentarer

 • Hej Staffan,

  Jag vill i första hand hänvisa dig till frågan Medför statliga bidrag till en vägförening upphandlingsplikt? här i Frågeportalen som är relevant utifrån din frågeställning.

  Om det är så att en ideell förening är att betrakta som ett offentligt styrt organ (se beskrivning av denna bedömning i svaret på den hänvisade frågan ovan) ska upphandlingen genomföras enligt upphandlingslagstiftningen. Beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet påverkar det hur anbuden ska infordras, men huvudregeln är att alla upphandlingar som ligger över gränsen för direktupphandling ska annonseras i en nationellt tillgänglig databas när upphandlingen ligger under aktuellt tröskelvärde, ligger upphandlingen över tröskelvärdet ska annonsering ske inom hela EU (genom TED).

  Vad gäller möjligheten att dela upp kontrakt i en upphandling så är det fullt möjligt att dela upp kontraktet i flera delar, men det finns också en del parametrar att ta hänsyn till i sådana fall, bland annat reglerna om blandade kontrakt (beroende på vad som upphandlas i det enskilda fallet), se 2 kap. 1 och 2 §§ LOU. Vidare kan inte en uppdelning av kontrakt användas i syfte att påverka beräkningen av tröskelvärdet, se 5 kap. LOU, särskilt 2, 6 och 7 §§.

  Om allt som ska anskaffas är sådana tjänster som avses i bilaga 1 till LOU (det vill säga byggentreprenader som anges i bilagan) hamnar ju tröskelvärdet på ca 52 miljoner (senaste tröskelvärdena hittar du på vår webbplats) och då behöver man inte fundera på frågan om tröskelvärden, men innehåller upphandlingen inslag av andra tjänster eller varor måste man bedöma om upphandlingen är att betrakta som en vanlig tjänsteupphandling eller varuupphandling (där tröskelvärdet är betydligt lägre) eller om upphandlings huvudföremål fortfarande är att betrakta som en byggentreprenad.

  Uppdaterad: den 19 mars 2019

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.