Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Kriterier vid anbudsansökan urvalsförfarande

Hejsan,

vilka krav/kriterier kan man ställa vid anbudsansökan i ett urvalsförfarande? d.v.s. hur kan man välja/välja bort leverantörer som ansöker om att få vara med i upphandlingen?

Kommentarer

 • Hej Emmelie!

  15 kap. 5 § gamla LOU (2007:1091) innehåller bestämmelser om vad en annons med ansökningsinbjudan ska innehålla. LOU innehåller dock inte några särskilda bestämmelser om hur urvalet ska göras vid ett urvalsförfarande. Förarbetena ger inte särskild vägledning i frågan, utan anger att om fler leverantörer kvalificerar sig än vad som angivits i ansökningsinbjudan, ska enheten genom ett objektivt förfarande välja ut vilka leverantörer som får lämna anbud (se bland annat prop. 1999/2000:128 s. 39).

  Inom det direktivstyrda området (det vill säga vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande med föregående annonsering och konkurrenspräglad dialog) finns bestämmelser om urval i 11 kap. 3-4 § LOU. För att tillgodose likabehandlingsprincipen och öppenhetsprincipen bör ansökningsinbjudan ange tydliga och objektiva villkor för urvalet, företrädesvis inriktade på leverantörernas lämplighet. I förarbetena anges bland annat följande angående vilka kriterier som är aktuella: ”Den upphandlande myndigheten är skyldig att ange de kriterier som myndigheten tillämpar för att begränsa antalet anbud. De kriterier som avses är bland annat leverantörens ekonomiska samt yrkesmässiga och tekniska kunskap eller kapacitet. De kriterier som skall tillämpas omfattar således inte utvärderingskriterierna [tilldelningskriterium] i 12 kap. 1 § denna lag. Kriterierna skall enligt direktivet vara objektiva och ickediskriminerande” (se prop. 2006/07:128 s. 392-394, se även s. 243-244, samt prop. 2009/10:180 s. 340).

  På motsvarande sätt bör urvalet vid upphandlingar inom det icke-direktivstyrda området utgå ifrån de anbudsansökandes lämplighet, snarare än kriterier som är hänförliga till utvärderingsfasen. Hur ett kriterium för urval av anbudssökande bör utformas får bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, men skulle kunna avse erfarenhet eller presenterade referensuppdrag.

  Angående urvalsförfarande har Kammarrätten i Göteborg i mål nr 1793-06 konstaterat att det krav på öppenhet och förutsebarhet som gäller för kvalificeringskrav och utvärderingskriterium (numera tilldelningskriterium) även gäller för kriterierna för urvalet av leverantörer. Kraven som hade ställts i det aktuella fallet var absoluta och den upphandlande myndigheten hade inte angett tillräckliga kriterier för att välja ut leverantörer. I Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 5003-10 och mål nr 5375-10 hade den upphandlande myndigheten endast angett krav som inte lämnade något utrymme att välja ut anbudssökande efter mer eller mindre lämplighet att utföra det aktuella uppdraget. Leverantören ansågs ha lidit skada. Nämnden för offentlig upphandling (NOU) har på sin tid även gjort en bedömning av vilka krav som kan ställas på en anbudsansökan i ett urvalsförfarande, se NOU:s yttrande dnr 2005/0199-26.

  Uppdaterad: den 28 maj 2019

  Med vänliga hälsningar

  Anton
 • Hej,

  Finns det någon uppdaterad uppfattning från upphandlingsmyndigheten i frågan om kriterier vid prekvalificering vid urvalsförfarande alt. annan och senare praxis än den som redovisas ovan?

  Upphandlingsmyndigheten redogör ovan för, med hänvisning till praxis från 2010, att det i princip inte finns någon skillnad mellan urvalet vid prekvalificeringen (steg1) samt utvärderingen via eventuella mervärden i anbudsfasen (steg 2).

  Behöver en upphandlande myndighet ange precisa krav vid prekvalificeringen (det vill säga vid valet av vilka som går vidare till anbudsfasen) i ett urvalsförfarande på samma precisa sätt som krävs vid utvärdering i ett förenklat- eller öppet förfarande?

  Ser fram emot eran svar och om rättsläget är "oklart" praxis som belyser eventuella olika ställningstaganden.

  Tack
  Linnaea
 • Hej!

  Enligt förarbeten till nu gällande LOU fanns det ingen avsikt att förändra vilka begränsningskriterier* en upphandlande myndighet får ställa upp jämför med gamla LOU, se prop. 2015/16:195 sidorna 437 och 975. Upphandlingsmyndigheten är inte heller medveten om någon ny praxis på området. Svaret ovan står således kvar.

  En förändring jämfört med gamla LOU kan dock uppmärksammas. Vid upphandlingar över tröskelvärdena måste numera upphandlande myndigheter som ställt upp begränsningskriterier alltid begära in bevis för dessa innan tilldelning, i enlighet med 4 kap. 10 § punkten 3 LOU.

  *Det finns ingen term i LOU för de kriterier som en upphandlande myndighet får ställa upp vid ett tvåstegsförfarande för att begränsa antalet anbudssökande som får lämna anbud (jfr 4 kap. 6 § LOU). Upphandlingsmyndigheten har valt att kalla dessa kriterier för begränsningskriterier.

  Robin Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.