Till senaste kommentaren

Formulering av kvalificeringskrav när det gäller utländska och svenska anbudsgivare

Hej!
Jag har använt följande text nedan i mina förfrågningsunderlag (kvalificeringskraven). Har fått en synpunkt att andra stycket som gäller utländska anbudsgivare kanske inte är korrekt formulerat. Är det så? Är det på grund av ESPD? Hur bör man uttrycka det annars? Jag förstår att om de bifogar ESPD så ska man godta denna som preliminärt bevis, då behöver de inte skicka in något vid anbudstillfället.

"Kontroll kommer att ske att anbudsgivaren betalar föreskrivna skatter och avgifter genom att uppgifter från Skatteverket begärs in. Utländska anbudsgivare ska bifoga motsvarande dokumentation som intygar att denne fullgjort sina åligganden i det egna landet vad gäller registrering, skatter, avgifter etc. Intyget får vara högst tre månader gammalt räknat från anbudstidens utgång."

Kommentarer

 • Hej Jon,

  Upphandlingsdokumenten ska vara likabehandlande. Detta innebär att lika situationer ska behandlas lika. Olika krav får inte ställas på utländska och inhemska leverantörer. ESPD-systemet har inget att göra med att en upphandlande myndighet ska vara likabehandlande vid utformningen av upphandlingsdokumenten.

  Vi håller med den som lämnat synpunkter på er formulering. Enligt formuleringen ska utländska anbudsgivare bifoga intyg skatter, avgifter, ”registrering” och andra uppgifter ”etc.”. Enligt formuleringen kommer endast de två förstnämnda uppgifterna (skatter och avgifter) kontrolleras när det gäller inhemska anbudsgivare. Detta innebär en olik behandling av lika situationer. Formuleringen är således utformad i strid mot likabehandlingsprincipen.

  För att minska risken för överträdelse av likabehandlingsprincipen är det bättre att formulera likalydande kvalificeringskrav för såväl inhemska som utländska leverantörer även om beviskraven delvis i vissa fall kan skilja sig åt (se dock Högsta förvaltningsdomstolen HFD 2018 ref. 14).

  En formulering avseende obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter skulle exempelvis kunna utformas enligt följande.

  Obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter
  Anbudsgivaren ska ha fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av skatter och socialförsäkringsavgifter.

  Den upphandlande myndigheten kommer att kontrollera detta genom att begära in uppgifter. Anbudsgivare som är etablerade i ett annat land än Sverige ska visa detta genom att lämna in ett intyg där motsvarande uppgifter framgår och som har utfärdats av en behörig myndighet i det berörda landet. Intyget får vara högst tre månader gammalt räknat från anbudstidens utgång.

  ---

  Det bör även framgå av upphandlingsdokumenten att anbudsgivare istället för att lämna in begärda intyg enligt uteslutningsgrunderna, kvalificeringskraven och begränsningskriterierna kan lämna in en egenförsäkran (kallas ibland ESPD) med sitt anbud.

  Uppdaterad: den 27 november 2019

  Vänliga hälsningar,
  Gustav
 • Så man kan skriva i upphandlingsunderlaget att Leverantörer med ett företag registrerat i ett svenskt företags (mm) register inte behöver lämna ESPD?

  Enligt våra erfarenheter och återkopplingar, stöter det ofta på patrull för mindre företag eller egenföretagare att lämna in en ESPD vilket ofta leder till att dom inte deltar i upphandlingen.

  Finns någon bra "kort beskrivning" som skulle vara giltig som ESPD?
  Sofia
 • Hej Sofia,

  Nej, en upphandlande myndighet kan inte behandla en leverantör som är registrerad i ett svenskt bolagsregister annorlunda jämfört med en leverantör som är registrerad i ett utländskt bolagsregister på sättet du beskriver. Ett sådant agerande strider mot likabehandlingsprincipen.

  Nej, det är inte tillåtet att förenkla ESPD-formuläret genom att göra en ”kort beskrivning”. Anledningen till det är att ESPD-formuläret grundas på ett standardformulär som framgår av tvingande lagstiftning. Det är dock enbart innehållet i standardformuläret som binder en upphandlande myndighet, inte dess exakta struktur eller terminologi. Det går därför bra att exempelvis anpassa ESPD-formulärets termer till svensk lagstiftning. Dessutom bör det rimligen gå bra att ta bort innehåll i ESPD-formuläret som är irrelevant i den enskilda upphandlingen. Är en upphandlande myndighet osäker på vilka delar som är irrelevanta i det enskilda fallet är det lämpligt att inte ta bort några delar.

  KällhänvisningarUppdaterad: den 27 november 2019

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.