Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Lägga till en upphandlande myndighet i en redan annonserad upphandling

Kan man lägga till upphandlande myndighet i en redan annonserad upphandling? Den upphandlande myndigheten som läggs till är ett helägt dotterbolag till kommunen som annonserat och upphandlingsvärdet ökar med ca 15%.

Kommentarer

 • Hej Anna!

  Tack för din fråga. Att ändra i förfrågningsunderlaget under en pågående upphandling enligt gamla LOU (2007:1091) kan innebära en väsentlig ändring som kan göra att upphandlingen behöver göras om. En upphandlande myndighet får i regel göra förtydligande som handlar om att klargöra tveksamheter eller otydligheter, men förtydligandena får inte innebära väsentliga ändringar. Vissa mindre ändringar i förfrågningsunderlaget kan vara tillåtna men om ändringen är väsentlig ska upphandlingen i princip göras om.

  Jag känner inte till något rättsfall som berör en situation där en upphandlande myndighet lagts till under på pågående annonsering, men vid en första anblick ser jag personligen skäl att iaktta viss försiktighet, särskilt om ändringen utökar avtalets omfattning. I kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 6695-15 utvidgade en kommun genom förtydligande en upphandling till att även omfatta produkter i skolverksamhet. Kammarrätten fann att förtydligandet inneburit en radikal ändring av den uppskattade volymen i ramavtalet och att det ingångna avtalet uppvisade betydande skillnader i jämfört med det avtal som ursprungligen annonserats. Vid sådana förhållanden ansåg kammarrätten att förtydligandet innebar en sådan ändring som innebar att en ny upphandling inletts. För andra rättsfall som berör ändringar av förfrågningsunderlag under pågående annonsering, se bland annat Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 1132-10, Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 2016-08, mål nr 1941-10, mål nr 1367-11 och 1399-11, mål nr 4342-4357-11, mål nr 2805-14, Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 928-10, Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 1829-10 och mål nr 2218-13. En bedömning får göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

  Om frågan avser ett ramavtal kan det även vara av betydelse att beakta kontrakt som grundar sig på ramavtal endast får slutas mellan en upphandlande myndighet och en leverantör som är part i ramavtalet. I Kammarrätten i Göteborgs mål nr 917-918-11 hade ett avtal ingåtts i en samordnad upphandling med två kommuner som inte varit omnämnda i den tidigare upphandlingen. Kammarrätten konstatera att ”[v]arken Kungsbacka kommun eller Falkenbergs kommun har varit omnämnda som upphandlande myndigheter i annonsen om upphandlingen eller i ett dokument till vilken annonsen hänvisar. De har således inte varit parter i den annonserade upphandlingen. Trots detta har för deras räkning fattas beslut om tilldelning samt skrivits avtal med vinnande anbudsgivare. Förfarandet får då anses utgöra en otillåten direktupphandling.” När det gäller kretsen av avropsberättigade på ramavtal, se även Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 1857-12 (samt konkurrensverkets yttrande i samma mål dnr 285/2012), mål nr 20094-12, mål nr 8272-13 och särskilt Kammarrätten i Stockholms mål nr 6450-15.

  Med vänliga hälsningar

  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.