Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Åberopande av ett annat företags kapacitet som också in sin tur lämnat anbud

Hej!

Ett företag som inte uppfyller krav på ekonomisk kapacitet, men lämnat en redogörelse och moderbolagsgaranti och åberopat annat företags kapacitet, men det företaget har själva lämnat anbud till ett annat pris i samma upphandling, är det ok?

Vill ha lagstöd eller praxis på att det inte är ok.

Kommentarer

 • Hej Jenny,

  En leverantör har som utgångspunkt en långtgående rätt att såväl åberopa andra leverantörers kapacitet som att använda underleverantörer i övrigt. Jag antar dock att din fråga snarare tar sikte på den leverantör som både väljer att lämna eget anbud samt deltar som underleverantör till den andra leverantören (genom att ställa sin kapacitet till förfogande).

  Att en leverantör väljer att tillhandahålla sin kapacitet till en annan leverantör i en enskild upphandling torde inte innebära att samma leverantör automatiskt förlorar rätten att lämna in ett eget anbud i samma upphandling. Jag kan således inte se ett principiellt förbud mot ett sådant förfarande.

  Däremot finns det i de frivilliga uteslutningsgrunderna i 13 kap. 3 § LOU en möjlighet för en upphandlande myndighet att utesluta en leverantör som har ingått överenskommelser med andra leverantörer som syftar till att snedvrida konkurrensen (punkten 4). Den upphandlande myndigheten ska då ha tillräckligt sannolika indikationer på att leverantören har ingått dessa överenskommelser med just det syftet. Det uppställs inget krav på att överenskommelsen faktiskt ska ha lett till en snedvridning av konkurrensen (prop. 2015/16:195, s. 1087).

  Omständigheten att en leverantör väljer att tillhandahålla sin kapacitet till en annan leverantör och samtidigt lämnar ett eget anbud behöver inte nödvändigtvis göras i syfte är att snedvrida konkurrensen.

  Det finns ett par upphandlingsdomar där redan konstaterade överträdelser av konkurrensreglerna legat till grund för uteslutning av leverantörerna, se Kammarrätten i Stockholm domar i målen nr 3725–13, nr 3727–13, nr 4081–13 och nr 5060–13. Förutsättningarna som förelåg i dessa mål är dock inte likartade med de förutsättningar du beskrivit i din fråga.

  Det framgår också av artikel 26.4 b i direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) att i synnerhet anbud som inte överensstämmer med upphandlingsdokumenten, som inkommit för sent, där det finns bevis för hemligt samförstånd eller korruption, eller som den upphandlande myndigheten funnit onormalt låga, ska anses vara ogiltiga. Tyvärr finns ingen närmare vägledning i LOU-direktivet om vilka omständigheter som skulle kunna falla in under anbud där hemligt samförstånd eller korruption förelegat.

  I Konkurrensverkets rapport Osund konkurrens i offentlig upphandling – Om lagöverträdelser som konkurrensmedel, 2013:6 anges bland annat leverantörer som själva uppfyller kvalificeringskraven i en upphandling i vissa fall inte torde kunna åberopa andras kapacitet, eftersom att det kan ses som just ett konkurrensbegränsande samarbete (se bl.a. s. 135 och 152). I ditt exempel är det inte en snarlik situation som beskrivs, där rör det sig om en leverantör som inte uppfyller kvalificeringskraven som har valt att åberopa en annan leverantörs kapacitet för att uppfylla kravet.

  Läs mer
  Se även inläggen Kan jag godkänna anbud från två samarbetspartners eller är det alternativa anbud? och Kan två olika leverantörer lämna varsitt anbud och hänvisa till varandra som underleverantörer? i vår Frågeportal.

  Uppdaterad: den 30 april 2019

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.