Till senaste kommentaren

Vad gäller när leverantören inte följer avtalsvillkoren?

Kriminalvården gjorde en upphandling hösten 2018, upphandlingen avsåg försäljning av kioskvaror till intagna från lokal lånad av Kriminalvården. Lägsta pris principen gällde.

Den leverantör som vann upphandlingen hade i sitt anbud så låga priser på ett flertal artiklar att de var i samma prisnivå som ICA maxi eller lägre, detta påpekades för Kriminalvården, servicehandeln kan omöjligt ha samma prisnivå som dagligvaruhandeln. Dessutom var ett flertal artiklar i anbudet inte det som Kriminalvården begärt.

Kriminalvården valde ändock att teckna avtal med leverantören, avtalet började gälla 1 januari 2019.

Saken.
Det har nu visat sig att leverantören följer inte det avtal som man tecknat med Kriminalvården vad gäller prisnivåer, man har enligt kioskprislista högre försäljningspris på ett flertal varor varav en varav är prissatt med en 57% höjning mot det leverantören lämnade i sitt anbud.

Varor med pris som leverantören lämnat i sitt anbud under inköpspris eller strax över har leverantören inte tagit med i sin kioskprislista till de intagna.

Fråga från oss som förlorade upphandlingen är, kan vi agera och i sådana fall på vilket sätt?

Kommentarer

 • Hej Babis,

  När avtalsvillkoren inte följs
  Vad som gäller då avtalsvillkoren inte följs beror på vad parterna har kommit överens om i avtalet. Detta är en avtalsrättslig fråga där svaret beror på hur avtalsvillkoren är utformade. För att tolka ett avtal behövs en bedömning göras i det enskilda fallet, vilket vi inte gör inom ramen för Frågeportalen.

  Möjlighet att begära omprövning av avtalets giltighet
  Upphandlade avtal kan under vissa förutsättningar förklaras ogiltiga. En leverantör som anser att ett avtal som har slutits mellan den upphandlande myndighet och en leverantör ska förklaras ogiltigt och anser sig ha lidit eller kunna komma att lida skada kan ansöka om att överpröva avtalets giltighet.

  Ett upphandlat avtals giltighet kan överprövas om avtalets slutits;
  • utan föregående annonsering eller skett genom en direktupphandling som inte varit tillåten,
  • efter en förnyad konkurrensutsättning inom ett ramavtal utan att de villkor som ligger till grund för konkurrensutsättningen har följts, eller
  • när avtalets har slutits enligt ett dynamiskt inköpssystem.
  Vid de två senare situationerna krävs dessutom att detta har medfört att leverantören har lidit skada eller kan komma att lida skada.  

  Vidare kan ett avtal förklaras ogiltigt om det har slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr, ett interimistiskt beslut eller tiodagarsfristen, eller om avtalets slutits före en underrättelse om tilldelningsbeslut. För att ogiltighetsförklara ett avtal enligt dessa bestämmelser krävs dessutom att någon annan bestämmelse i LOU har överträtts och att detta har medfört att leverantören har lidit skada eller kan komma att lida skada.

  Läs mer
  För mer information om vad som gäller vid avtalsuppföljning, vänligen läs vårt inlägg Måste en upphandlande myndighet följa upp avtal?

  Källhänvisning
  20 kap. 13 §§ LOU – när det föreligger en rätt att begära överprövning av ett avtals giltighet.

  Med vänlig hälsning,
  Klara Upphandlingsjurist
 • Överprövning av en upphandling.

  Kan överprövning endast göras av det företag som innehar avtalet och levererar varan eller kan även vi som förlorade upphandlingen begära överprövning?
  Babis
 • Hej,

  Observera att vid överprövning av själva upphandlingen måste en leverantör ansöka om överprövning under gällande avtalsspärr. Efter att avtalsspärren löpt ut kan inte leverantören som anser sig ha lidit skada eller kan komma att lida skada ansöka om överprövning av upphandlingen. Då måste istället förutsättningarna för överprövning av avtalets giltighet föreligga.

  Vem kan begära överprövning av avtalets giltighet?
  Både vinnande och förlorande leverantörer kan ha rätt att ansöka om överprövning av ett avtals giltighet. Rätten att ansöka om överprövning av avtalets giltighet förutsätter att leverantören anser sig ha lidit skada eller kan komma att lida skada. Dessutom krävs att någon av situationerna som redogörs för i svaret ovan föreligger.  

  Läs mer
  Läs mer om överprövning av avtalets giltighet på vår webbplats.

  Källhänvisningar

  • 20 kap. 4 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – talerätt
  • 20 kap. 6 § LOU – överprövning av en upphandling
  • 20 kap. 13 § LOU – överprövning av ett avtals giltighet.
  Med vänlig hälsning,
  Klara Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.