Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Leverantör som ska byta bolagsform under pågående upphandling

Hej!

Jag har en leverantör som vill lägga anbud i en kommande upphandling. Problemet är att han håller på att byta bolagsform och kommer därför få ett nytt organisationsnummer. Jag undrar vad som gäller när en leverantör är i processen att byta bolagsform, kan de ändå vara med och lägga anbud eller vilka alternativ finns det?

Mvh
Anna

Kommentarer

 • Hej Anna!

  När det gäller byte av leverantörer under avtalstiden är huvudregeln att ett sådant byte inte är tillåten, men kan vara tillåtet vid till exempel vissa former av interna omorganisationer (jämför bland annat C-454/06 Pressetext punkterna 40-52).

  När det gäller ändringar hos en anbudsgivare under pågående upphandling finns begränsad rättspraxis. Något kategorisk svar på hur förändringar under pågående upphandling ska hanteras går dock inte att ge inom ramen för Upphandlingsmyndighetens Frågeportal.

  Ett mål av intresse är Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 4847-11 där den upphandlande myndigheten förkastade ett anbud från ett företag som efter anbudstidens utgång men innan tilldelningsbeslutet genomgått en fusion och därmed uppgått i ett annan bolag med ett annan organisationsnummer. Kammarrätten konstaterade att fusionen inneburit att den upphandlande myndigheten endast bedömt om den ursprungliga anbudsgivaren uppfyllt ställda kvalificeringskrav. Leverantören som den ursprungliga anbudsgivaren fusionerats med skulle således med detta tillvägagångssätt kunna erhålla tilldelning i den aktuella upphandlingen, utan att bolaget först skulle behöva prövas mot de kvalificeringskrav som uppställts i förfrågningsunderlaget. Den upphandlande myndigheten hade således fog att förkasta anbudet.

  En liknande bedömning kan möjligen aktualiseras i det fall ett byte av bolagsform innebär att den upphandlande myndigheten inte kan pröva förhållandena det nya bolaget. En bedömning får göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

  Jag är inte medveten om någon senare kammarrättspraxis, men Förvaltningsrätten i Stockholm har till synes upprepat kammarrättens resonemang om att fusioner inte får ha skett efter anbudstidens utgång, eftersom den upphandlande myndigheten då frånhänds möjligheten att kontrollera att det nya bolaget uppfyller kvalificeringskriterierna (se Förvaltningsrätten i Stockholms dom i mål nr 1603-14 och mål nr 25811-15). I de aktuella fallen hade dock fusionerna genomförts före anbudstidens utgång och de återstående bolagen lämnat anbud.

  Angående förändringar hos leverantör under pågående upphandling kan det även nämnas att EU-domstolen bedömt ett fall där två leverantörer lämnat ett anbudsansökan som grupp och den ena leverantören gått i konkurs under pågående upphandling (se C-396/14 Højgaard A/S med flera). EU-domstolen fann att likabehandlingsprincipen inte förhindrade att den andra återstående leverantören trädde i gruppens ställa och deltog i eget namn i de senare stegen i upphandlingsförfarandet, förutsatt att den återstående anbudsgivaren uppfyllde kraven som den upphandlande enheten ställt och att förfarandet inte försämrade övriga anbudsgivares konkurrenssituation. Målet kan jämföras med Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 1414-07 i vilken kammarrätten fann att en leverantör som vid tidpunkten för prekvalificeringen uppfyllt ett omsättningskrav genom att lämna en intresseanmälan tillsammans med två andra leverantörer men som sedan lämnade anbud ensam, inte ansågs kunna tilldelas kontrakt när det stod klart att leverantören inte ensamt uppfyllde kravet. Målen avser inte situationer där en ny anbudsgivare tillkommer under en pågående upphandling, men kan vara av visst intresse för vissa fall.

  Med vänliga hälsningar

  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.