Till senaste kommentaren

Vad händer om en tilldelad leverantör inte vill teckna avtal?

Hur går man vidare när anbudsgivare efter tilldelning och avtalsspärr inte vill teckna avtal?

Kommentarer

 • Hej!

  Det finns inte någon särskild möjlighet att dra tillbaka ett anbud eller häva ett avtal som en leverantör har ingått med en upphandlande myndighet vid förändrade förutsättningar. Frågan regleras inte av det upphandlingsrättsliga regelverket utan är främst en avtalsrättslig fråga i det hänseendet att den vinnande leverantören är civilrättsligt bunden av sitt anbud.

  Den svenska anbud-accept-modellen bygger på löftesprincipen, vilket innebär att en anbudsgivare är bunden av sitt anbud under anbudets giltighetstid, under förutsättningen att anbudet inte har återkallats innan eller samtidigt som mottagaren fått del av anbudet. Efter att anbudet accepterats har ett avtal ingåtts och avtalsparterna är bundna av avtalet.

  Omständigheten att någon av parterna inser att tiden för uppdraget inte passar, att den fått förändrade omständigheter eller inser att den kan göra en bättre affär om den använder resurserna för att ingå avtal med någon annan, utgör normalt sett inte godtagbara skäl till att häva ett avtal. En avtalspart ska inte stå risken för att motparten inte kan eller vill leverera enligt ett avtal. Den upphandlande myndigheten kan därför utreda om den kan kräva skadestånd från den vinnande leverantören om den inte vill teckna avtal.

  I övrigt är det givetvis en praktisk fråga om en upphandlande myndighet har ett intresse av att göra gällande avtalsbrott, eller om det är mer praktiskt att häva avtalet genom en ömsesidig överenskommelse.

  Om avtal inte har tecknats och det finns andra giltiga anbud är det möjligt att återkalla tilldelningsbeslutet och tilldela kontraktet till en annan anbudsgivare. En förutsättning för att göra detta är att tilldelningsbeslutet avtalsrättsligt inte kan anses utgöra en accept, det vill säga att den upphandlande myndigheten inte är civilrättsligt bunden till sitt tilldelningsbeslut (se vårt tidigare inlägg Kan ett tilldelningsbeslut återkallas?).

  Är avtalet är påskrivet och upphandlingen avslutad är det dock i princip nödvändigt för den upphandlande myndigheten att genomföra en ny upphandling, vilket kan skapa problem om den upphandlande myndigheten måste göra täckningsköp eller om avsaknaden av avtalad leverans ger upphov till andra kostnader.

  Likt i alla kommersiella relationer bör en leverantör göra en riskavvägning när den överväger att lämna ett anbud i en offentlig upphandling.

  Vänliga hälsningar
  Erika Upphandlingsjurist
 • Hej igen,

  Min fråga är om man kan efter ha erhållit en upphandling via mail men det är fortfarande avtalsspärr och leverantören vill häva sitt inskickade anbud innan han skrivit på avtalet. Är det möjligt och vad kan det bli för omkostnader.

  Med vänlig hälsning/Hans
  Hans.
 • Hej Hans,

  En anbudsgivare som lämnat anbud är bunden av sitt anbud i enlighet med dess innehåll under anbudets giltighetstid (se 1 § avtalslagen). Anbudet får inte återkallas av anbudsgivaren efter att mottagaren har tagit del av anbudet (se 7 § avtalslagen). Den upphandlande myndigheten anses ha tagit del av anbudet vid anbudsöppningen (se prop. 2015/16:195 s. 1058). Om en leverantör inte väljer att stå fast vid sitt anbud, och myndigheten har accepterat anbudet, kan det få avtalsrättsliga konsekvenser. Till exempel kan myndigheten begära skadestånd från leverantören.

  En bedömning vad konsekvenserna blir för leverantören i form av omkostnader och liknande, får göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet med beaktande av innehållet i anbudet och villkoren i upphandlingsdokumenten.

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.