Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Leverantörer ska få möjlighet att besöka upphandlande myndigheten, vad händer om den inte får?

Om det i upphandlingen står klart på 2 ställen att kvalificerade leverantörer skall ges möjlighet att besöka upphandlaren efter öppnat anbud, för att de ska presentera sitt företag, deras lösning och hur de avser att uppfylla de kvalitativa utvärderingskriterier som anges i underlaget.

Om denna möjlighet uteblir innan tilldelningsbeslutet och man vägrar svara på om några andra leverantörer fått möjlighet i anslutning till anbudet, strider det mot likabehandlingsprincipen?

Kommentarer

 • Hej Patric,

  Av det beskrivna framgår inte om leverantörens möjlighet uteblev på grund av att leverantören inte var kvalificerad. I ditt exempel kan det alltså vara så att den upphandlande myndigheten har agerat korrekt.

  För att ett agerande ska anses strida mot likabehandlingsprincipen ska lika situationer behandlas olika eller olika situationer behandlas lika, såvida det inte finns sakliga skäl för en sådan behandling. Av det beskrivna scenariot framgår inte om den upphandlande myndigheten har agerat i strid med likabehandlingsprincipen. För att avgöra om ett agerande strider mot likabehandlingsprincipen behöver en bedömning göras i det enskilda fallet utifrån samtliga omständigheter, vilket Upphandlingsmyndigheten inte gör. Vi kan därför inte bistå med en sådan bedömning.

  Har den upphandlande myndigheten angett villkoren som framgår av ditt exempel i upphandlingsdokumenten och därefter valt att inte bjuda in någon leverantör överhuvudtaget till besöket kan myndigheten ha åsidosatt sina egna villkor i upphandlingen. Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan ett sådant agerande anses strida mot principen om öppenhet. Om agerandet strider mot någon bestämmelse i lagen om offentlig upphandling (LOU) och en leverantör anser sig ha lidit eller kunna komma att lida skada av detta kan leverantören ansöka om överprövning av upphandlingen.

  Upplysningar på begäran av en leverantör
  På en anbudsgivares begäran ska en upphandlande myndighet lämna upplysningar om skälen för att leverantörens anbud förkastats. Det framgår inte av det beskrivna scenariot om frånvaron av det nämnda besöket är skälet till att leverantörens anbud förkastats. Det är därför svårt att utröna om myndigheten har någon skyldighet att ange detta till leverantören som begär det.

  Leverantören kan utreda om den upphandlande myndigheten omfattas av offentlighetsprincipen. Om myndigheten gör det kan leverantören begära utlämnande av allmän handling som innehåller uppgifter om myndighetens agerande i upphandlingen. Det är upp till leverantören att göra en bedömning i det enskilda fallet om myndigheten har agerat i strid med likabehandlingsprincipen och vilka handlingsalternativ som kan vara aktuella i en specifik situation. Ett exempel på en handling som kan vara relevant att titta närmre på är ansökan om överprövning av upphandlingen.

  Källhänvisningar
  • 4 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – de grundläggande principerna för offentlig upphandling
  • 12 kap. 13 § LOU – den upphandlande myndighetens skyldighet att lämna upplysningar på anbudsgivarens begäran.
  Uppdaterad: den 19 augusti 2019

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.